Landbouw van de toekomst

De experts van Wageningen University & Research werken met een unieke, integrale systeembenadering aan toekomstbestendige en regeneratieve landbouwsystemen en natuurinclusieve landbouw. Hierbij is agroecologie het uitgangspunt en staan natuurlijke processen centraal om te komen tot een rendabele productie, bijvoorbeeld met recycling van natuurlijke hulpbronnen, biodiversiteit en de zorg voor een gezonde bodem.

Onze integrale systeemaanpak

In multidisciplinaire teams werken we aan de ontwikkeling van landbouwsystemen die diensten als voedselproductie en een gezond inkomen leveren aan de teler maar ook klimaatbestendig zijn, een minimale milieubelasting geven en aan de basis staan van biodiversiteit. Hierin is onze integrale systeemaanpak leidend en zijn bodem en gewasdiversiteit belangrijke uitgangspunten voor het (her)ontwerp van het landbouwsysteem.

De duurzaamheid en weerbaarheid (bijvoorbeeld tegen biotische stressfactoren) van de te onderzoeken landbouwpraktijken en -systemen kwantificeren we met de pijlers stabiliteit, diversiteit, productiviteit en efficiëntie. Onze onderzoekers combineren generalistische kennis van systeemonderzoek in ecologie en agronomie met specifieke kennis van gewasgroei, biodiversiteit, bodem, ziektes-, plagen en onkruiden, technologie en socio-economische aspecten.

Meer weten over onze integrale systeemaanpak?

   Strokenteelt: verschillende gewassen in stroken telen

   Nadat een groep boeren en onderzoekers de handen ineen hadden geslagen om met gewasdiversiteit aan de slag te gaan, is in 2010 het onderzoek met strokenteelt gestart in de vorm van experimenten en praktijkproeven.

   Tegenwoordig wint het telen van verschillende landbouwgewassen in stroken (bijvoorbeeld 3 of 6 m) naast elkaar terrein en vindt dit systeem steeds meer navolging in de praktijk. Strokenteelt (en gewasdiversiteit in het algemeen) heeft vele voordelen:

   • het kan een belangrijke bijdrage leveren in de zoektocht naar een weerbaar landbouwsysteem met concurrerende opbrengstniveaus ten opzichte van monoculturen,
   • een optimaal en efficiënt gebruik van natuurlijke hulpbronnen als water, licht en nutriënten,
   • een vermindering van ziekte- en plaagdruk,
   • een forse vermindering van gebruik gewasbeschermingsmiddelen en
   • een belangrijke bijdrage aan biodiversiteit.

   Lopend project:

   Meer weten over strokenteelt?

   Mengteelt: 'plantteams' met gewasdiversiteit als basis

   Mengteelten van zogenaamde ‘plantteams’ kunnen bijdragen aan bodemvruchtbaarheid, productiviteit van het hoofdgewas en de onderdrukking van onkruiden, ziektes en plagen. Ook bieden mengteelten kansen voor het vergroten van zowel ondergrondse als bovengrondse biodiversiteit door het bieden van voedsel en schuilgelegenheid door de meer diverse en vergrote boven- en ondergrondse biomassa. De experts hebben veel kennis opgebouwd van onderzoek naar mengteelten, bijvoorbeeld met mengteelten van tarwe-veldboon en gerst-erwt.

   Lopende projecten:

   Meer lezen?

   Meer weten over mengteelten?

   Agroforestry: bomen en landbouw op één perceel

   Agroforestry is een teeltsysteem waarbij houtige gewassen worden gecombineerd met kruidige gewassen (bomen en struiken samen met akkerbouw, groenten of grasland) op hetzelfde perceel. De verwachting is dat deze mengteelten economische en ecologische voordelen hebben ten opzichte van monoculturen. In het (praktijk)onderzoek zoeken we antwoorden op vragen als: Wat kan een agroforestrysysteem 'produceren' aan biomassa, biodiversiteit, bodemvruchtbaarheid, ziektedruk en landschapskwaliteit? Hoe kun je natuur en biodiversiteit integreren in een rendabele bedrijfsvoering? Welke kansen en belemmeringen zijn er voor dit soort combinaties?

   Project:

   Meer weten over Agroforestry?

   Projecten

   Robotica: