Nieuws

AGROS-project: Komkommertelers denken mee over realisatie autonome kas

article_published_on_label
14 april 2021

In de afgelopen jaren is er veel belangstelling voor het 'autonoom telen' in de glastuinbouw. De 'autonomous greenhouse challenges' van afgelopen twee winters, met komkommer en tomaat, hebben aangetoond dat het mogelijk is een kas op afstand te sturen en daarin efficiënt om te gaan met arbeid en energie, met een goede productie.

De huidige coronacrisis maakt de behoefte aan autonoom telen alleen nog maar groter: er is behoefte aan vers, gezond voedsel, en het feit dat er voldoende arbeid is in de kas is niet meer vanzelfsprekend. Daarom werkt de business unit Glastuinbouw van Wageningen Universiteit & Research nu samen met bedrijfsleven aan de realisatie van de autonome kas in het project AGROS 'Naar een autonome kas'. Het uiteindelijke doel van dit project is het sturen van de teelt op teelt op afstand op basis van de stand van het gewas, waarbij plantsensoren een grote rol spelen.

Algoritmes die autonome kas aansturen

Op dit moment loopt de eerste proef van het AGROS project, waarbij gebruik wordt gemaakt van de belichte komkommerteelt in de Winterlichtkas. In deze teelt is een groot aantal sensoren geïnstalleerd, die continu metingen doen aan het lichtniveau in het gewas, EC en watergehalte van de mat, wateropname en verdamping via weggoten, sapstroom en stengeldikte, en via camerasystemen aan de ontwikkeling van het gewas.

De resultaten van deze sensoren worden gecombineerd om na te gaan welke sensoren het meest geschikt zijn om te gebruiken in de algoritmes die de autonome kas aan moeten sturen. Bij het ontwikkelen van deze algoritmes is het belangrijk wat telers zelf de grootste uitdagingen vinden in het regelen van hun klimaat. Om hier achter te komen, is een vragenlijst opgesteld, die door een aantal komkommertelers is ingevuld. De reacties van de telers helpen om prioriteit aan te brengen in de ontwikkeling van de algoritmes.

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

Bespreken van resultaten

In een online bijeenkomst met komkommertelers, werd de proef in de Winterlichtkas toegelicht, en werd een overzicht gegeven van de sensordata die daar worden verzameld. Uit de vragenlijst bleek duidelijk dat telers de water- en nutriëntengift als een van de onderdelen van de teelt zien waarbij het autonoom maken een grote meerwaarde zou zijn. Verder blijft het monitoren van de gewasstatus van groot belang, want hier worden veel van de teelthandelingen en klimaataanpassingen op gebaseerd. Dat betekent dat we in het vervolg van het AGROS project ons blijven richten op zowel sturing van water en nutriënten als op het monitoren van plantkenmerken, met de nieuwste (vision)technieken. In de zomermaanden wordt er een nieuwe teelt in de Winterlichtkas gestart, waar deze onderwerpen in meegenomen worden.​