Nieuws

Werkwijze voorkomen emissies teeltwisseling substraatteelten

Gepubliceerd op
17 november 2017

Bij Wageningen University & Research, BU Glastuinbouw wordt binnen het project ‘Voorkomen en bestrijden emissies kasteelten’ in werkpakket 1 gewerkt aan het in beeld brengen van de kwantiteit en samenstelling van waterstromen die per 1 januari wettelijk nog niet gezuiverd hoeven te worden.

Het voorkomen van emissie van gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen via deze waterstromen is echter wel belangrijk om de kwaliteit van het oppervlaktewater te verbeteren. De sector heeft belang bij een goede oppervlaktewaterkwaliteit voor behoud van het middelenpakket. Het doel van het project is de emissie van deze waterstromen te voorkomen door hergebruik, of de waterstromen voor lozing op een goede manier te zuiveren.

De beste werkwijze

In het kader van dit project is een document gemaakt, waarin een werkwijze beschreven staat voor voorkomen van emissies tijdens de teeltwisseling voor substraatteelten. Tijdens de huidige teeltwisseling wordt bij een aantal telers metingen verricht om de samenstelling van de verschillende waterstromen vast te stellen. Op basis van de informatie die met deze metingen verkregen wordt, zal de leaflet verbeterd worden.

De huidige publicatie een eerste versie van het document, met daarin de beste werkwijze op het moment van publiceren. Bedrijven die de teeltwisseling nog moeten starten en willen bijdragen aan het project kunnen zich melden bij Jim van Ruijven zodat er metingen uitgevoerd kunnen worden aan de waterstromen die vrijkomen en we een zo breed mogelijk beeld kunnen schetsen van de waterkwaliteit.


Dit project wordt gefinancierd door de TKI Watertechnologie, TKI Tuinbouw en de Stichting programmafonds glastuinbouw. Het onderzoek wordt uitgevoerd door Wageningen University & Research Business Unit Glastuinbouw en KWR Watercycle Research Institute. Bij dit project zijn Priva, Verhoeve Milieu & Water en WaterQ betrokken als private partners.