Dossier

Agrarisch waterbeheer

Water is nodig voor landbouwproductie, maar andersom heeft landbouw belangrijke gevolgen voor de waterbalans en de waterkwaliteit (inclusief aquatische biodiversiteit). Het dossier Agrarisch waterbeheer bevat kennis en expertise van een breed samengestelde groep onderzoekers met ervaring rond efficiënt watergebruik, bescherming van waterkwaliteit en ruimtelijke afstemming van watergebruik.

Naast technische kennis over hydrologie, bodemkunde, landbouw en ecologie, speelt ook kennis over waterbeheer als maatschappelijk proces (governance) een belangrijke rol.

Kennis voor problemen rond water en voedselproductie

Wereldwijd is er onvoldoende schoon water voor voedselproductie, waterwinning en behoud van biodiversiteit. Zelfs in het relatief natte Nederland kampen we periodiek met droogteschade. Dit probleem wordt erger door klimaatverandering. Het weer zal worden gekenmerkt door perioden met ernstiger droogte en daarnaast juist perioden met wateroverlast. De waterkwaliteit wordt bedreigd door intensief grondgebruik en de productie van afvalwater. We staan dus voor een grote uitdaging om met deze veranderingen om te gaan en er samen voor te zorgen dat het watersysteem blijft functioneren voor voedelproductie, drinkwaterwinning, veilig werken, wonen en recreƫren en handhaving van biodiversiteit. Het is onze missie om hier met onze kennis aan bij te dragen.

Expertisegroep Agrarisch Waterbeheer

De expertisegroep Agrarisch Waterbeheer ontwikkelt kennis voor integrale oplossingen voor problemen rond water en landbouw (te veel, te weinig, verdeling, waterkwaliteit, sturing). Dat doen we met wetenschappelijke analyses op basis van metingen, modelberekeningen, interviews en participatief en ontwerpend onderzoek met belanghebbenden binnen de maatschappelijke en ruimtelijke context (bedrijfssystemen, regionale kringlopen, ecosysteemdiensten, biobased economy, circulaire economie, etc.). Wij werken o.a. voor waterschappen, provincies, bedrijven in de agrarische sector, natuurbeherende instanties, ministeries en de EU. Dankzij ons uitgebreide netwerk van wetenschappers binnen en buiten Wageningen University & Research zijn we een logische, en vaak leidende partner in projecten op het terrein van landbouw en water.

Nieuws over agrarisch waterbeheer

Focusthema's Agrarisch waterbeheer

shutterstock_41001415.jpg

Landbouw en waterkwaliteit

Het beschermen van de waterkwaliteit door af- en uitspoeling van meststoffen en gewasbescherming-(bestrijding)smiddelen vanaf landbouwpercelen te voorkomen. Hier ligt een link met de dossiers mest, gewasbescherming en resource efficiency of circulaire economie. Tot die laatste categorie rekenen wij ook waterzuivering en -recycling, en hier ligt een link met ecosysteemdiensten en agrarisch natuurbeheer, die ook onder het volgende punt passen.

Projecten