Nieuws

Nieuw handelsverbod op Japanse duizendknoop geldt ook voor besmette grond

Gepubliceerd op
6 december 2021

Met ingang van 1 januari 2022 geldt er een nationaal ‘handelsverbod’ voor drie soorten Aziatische duizendknopen. Doel van het verbod is het beperken van nieuwe introducties en verspreiding in het milieu als gevolg van handel. Het verbod lijkt primair bedoeld om de verkoop van duizendknoop zelf, zoals planten of stengels, te beëindigen. Valt het transport van grond, waarin zich duizendknoopresten bevinden ook onder het handelsverbod?

Rijkswaterstaat heeft een analyse gemaakt van de toelichtingen bij de toekomstige wijziging van de Wet natuurbescherming. Onderstaand een samenvatting, de volledige analyse leest u hier.

In de Wet Natuurbescherming wordt het onder zich of voorhanden hebben, vervoeren of ten vervoer aanbieden (van delen van invasieve exoten) expliciet aangemerkt als verhandelen. Gelet op deze ruime definitie maakt het hierbij niet uit of het gaat om de delen van de duizendknoop zelf, of om de delen van de duizendknoop in een partij grond die wordt getransporteerd.

Dit betekent dat grond­trans­­port met (levensvatbare delen van) duizendknoop verboden is tenzij een vrijstelling van toepassing is. Vrijstelling geldt indien het niet-commerciële doeleinden betreft, indien het plaatsvindt in het kader van uitroeiing, bestrijding of beheersing of als het dode delen of dode producten van Aziatische duizendknoop betreft. Op grond van de aanname dat grondtransport in beginsel voor commerciële doeleinden plaatsvindt, is de vrijstelling voor ‘niet-commerciële doeleinden’ niet van toepassing. Uitzondering zou kunnen zijn verplaatsing van grond binnen bijvoorbeeld een plangebied omdat daar niet direct een tegenprestatie of voordeel tegenover staat.

Hoewel het verbod dit risico lijkt af te dekken laat de formulering van de artikelen nog ruimte voor discussie, met name wat de vrijstelling voor niet-commerciële doeleinden betreft. Mocht later blijken dat een dergelijk voorschrift in een contract onnodig of zelfs nietig is, omdat dit verbod al volgt uit de wet- en regelgeving, is het risico op verdere verspreiding van Aziatische duizendknoop in ieder geval tot die tijd afgedekt.

Disclaimer

Dit bericht inclusief de onderliggende analyse is met grote zorgvuldigheid samengesteld en geeft uitsluitend algemene informatie over de betreffende regelingen en bevat geen juridisch advies. Gebruikers kunnen geen rechten ontlenen aan of aanspraak maken op de juistheid en volledigheid van de inhoud.