Project

WUR geeft kringlooplandbouw handen en voeten op Boerderij van de Toekomst

Wageningen University & Research werkt samen met het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en andere stakeholders aan een nieuw concept om kringlooplandbouw in de praktijk handen en voeten te geven. In Lelystad hebben we een proeflocatie ingericht volgens agro-ecologische principes. Wilt u meewerken aan deze Boerderij van de Toekomst? Neem dan contact op.

Op een fysieke locatie in Lelystad hebben we een faciliteit opgezet waar innovaties die gaan bijdragen aan kringlooplandbouw worden ontwikkeld, getest en gedemonstreerd. Dit gebeurt voor en in samenwerking met bedrijven die werk willen maken van kringlooplandbouw. Hier moeten de oplossingen voor de landbouwvraagstukken van vandaag zo snel mogelijk worden opgelost voor de agrarische praktijk.

Wat is kringlooplandbouw?

Kringlooplandbouw is het antwoord op de belangrijke uitdagingen waar de landbouw op dit moment voor staat. Het is een integraal duurzame vorm van landbouw gebaseerd op agro-ecologische principes. Kringlooplandbouw moet voldoen aan een reeks van doelen:

  • Aandacht voor herstel en onderhoud van natuurlijke hulpbronnen (bodem, water, biodiversiteit)
  • Een klimaatrobuust productiesysteem dat bestand is tegen wateroverlast en droogte
  • Weerbare teeltsystemen waardoor het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen sterk wordt verminderd.
  • Minimaal gebruik van kunstmest
  • Herstel van de natuurwaarden in de landbouw belangrijk voor insecten, vogels en kleine zoogdieren
  • Energie-neutraal tot energie-producerend door maximaal gebruik te maken van reststromen en CO2 -equivalenten vastleggend
  • Een verbeterde sociaal-economische positie van boeren zowel in arbeid als inkomen

Kringlooplandbouw steunt op hoogwaardige technologie, datamanagement en robotica, waarbij de technologie de agro-ecologische principes en werkwijzen ondersteunt.

Fysieke locatie in Lelystad

Als fysieke plek is de bestaande proeftuin voor Agroecologie en Technologie van WUR in Lelystad uitgebreid. Zo is er een kavel van zo’n 30 ha die beheerd wordt als akkerbouwbedrijf volgens de hierboven beschreven agro-ecologische principes. Hier worden allerlei innovaties getest en gedemonstreerd die dicht bij introductie in de praktijk staan. Ook wordt op dit proefbedrijf wind- en zonne-energie geproduceerd en wordt gewerkt aan opslag en gebruik van duurzame energie.

Telers kunnen dus op deze proeflocatie met eigen ogen zien en ervaren wat kringlooplandbouw in de praktijk voorstelt en wat dit voor zijn of haar bedrijf kan betekenen.

We zoeken partners voor het onderzoek

De proeflocatie is bedoeld als een samenwerkingsomgeving voor alle partijen die willen investeren in nieuwe kringlooplandbouwconcepten. Momenteel zijn provincies, universiteiten, diverse koepelorganisaties, onderwijs en agrarische ondernemers al betrokken bij dit initiatief, maar nieuwe partners zijn van harte welkom!

Wilt u met ons samenwerken? Neem dan contact op: