Project

Rijst telen als tarwe

Rijst is zeer gevoelig voor droge omstandigheden en opbrengsten storten in zodra de modderige bodems scheuren beginnen te vertonen. Water is in veel landen echter al een schaars goed. Doel van dit programma is daarom het ontrafelen van de mechanismen die maken dat rijst niet geteeld kan worden zoals tarwe.

Rijstveld

Het programma is begin 2012 gestart en bestaat uit twee basisbenaderingen. In benadering 1 zullen tarwe en drie typen rijst met verschillende waterbehoefte (het sawah-type, “droge” rijst en een nieuwe tussenvorm die “aerobic” genoemd wordt) en een aantal nauw verwante rijstsoorten morfologisch en fysiologisch vergeleken worden. In benadering 2 zal een uitgebreide populatie rijstrassen en selecties genetisch worden onderzocht.

Gebruikmakend van deze twee benaderingen komen we tot 5 taken die door vijf PhD-onderzoekers (uit China, India, de Filippijnen en Nederland) zullen worden uitgevoerd en die in nauw contact met elkaar inzichten, materialen en resultaten zullen uitwisselen.

Rapporten en publicaties

De 2 basisbenaderingen vertaald in de 5 PhD-studies.
De 2 basisbenaderingen vertaald in de 5 PhD-studies.

Projectmedewerkers