Beschrijving procedure KoM-LNV-MMIP’s

LNV heeft een aantal specifieke thema’s benoemd buiten de Kennis & Innovatie Agenda Landbouw Water Voedsel, de zogeheten LNV-MMIP’s. Informatie over de LNV-MMIPs is hieronder te vinden. Ten behoeve van deze LNV-MMIPS worden verschillende instrumenten ingezet, zoals Beleidsondersteunend onderzoek en NWO. Bij Kennis op Maat gaat het om vertaling van bestaande kennis uit onderzoek en praktijk naar handelingsperspectief en niet om onderzoek.

In de openstelling van Kennis-op-Maat in het voorjaar 2022 is er de mogelijkheid om voor de LNV MMIP’s Landnatuur en Internationale Voedselveiligheid voorstellen in te dienen voor de thema’s 1) Vermaatschappelijking Natuur en 2) Food Loss Support Toolbox. Per thema zal maximaal 1 voorstel worden gehonoreerd. De doelen van de LNV-MMIP’s en de procedure worden hieronder beschreven.

LNV-MMIP-Landnatuur

Het doel is het herstel van natuur en biodiversiteit in beschermde natuurgebieden, het bevorderen van de natuurinclusieve samenleving door natuurversterking buiten natuurgebieden en door integratie van natuur bij andere maatschappelijke domeinen, en het halveren van de Nederlandse ecologische voetafdruk in 2050.

LNV-MMIP Internationale Voedselzekerheid

Het doel is het verminderen van voedselverlies door het verschaffen van meer inzicht in:

  • De aard van internationale voedselverliezen in diverse agro-sectoren en de oorzaken.
  • Welke voedselverliezen - in welke fase in de keten – op welke manier kunnen worden aangepakt.

Procedure KoM-LNV-MMIPs openstelling voorjaar 2022

Tot en met uiterlijk 1 juni 2022 kunnen projectvoorstellen ingediend worden conform KoM-format en KoM-begroting (te vinden op de kennis- en innovatieagenda: Landbouw, Water, Voedsel website) via kennisopmaat@wur.nl. De voorwaarden zoals in de Oproeptekst november 2021 zijn vermeld, zijn ook geldig voor de LNV-MMIPs met de volgende aanvullingen:

  • De aanvragende partners kunnen naast private partners en onderwijsinstellingen ook publieke organisaties zijn. Voorwaarde is en blijft dat de partners gezamenlijk namens de doelgroep kunnen bijdragen aan het project. De partners nemen zichtbaar de verantwoordelijkheid voor het organiseren van de kennisdoorstroming en dat blijkt zowel uit de activiteiten van de partners als de financiering in het projectplan. Er wordt een actieve rol van de projectaanvrager verwacht in het mede leiding geven aan het KoM-project in samenwerking met de WR-projectleider.
  • De inzet van de publieke partners telt mee als cofinanciering voor het project.
  • De beoordeling van de aanvragen is conform de gestelde doelen en voorwaarden in de Oproeptekst november 2021. In aanvulling daarop hecht LNV waar mogelijk aan een integrale benadering en een gebiedsgerichte aanpak.

Het streven is om deze projecten te starten voor de zomer van 2022. In 2022 is er maximaal 1 KoM-project per LNV-MMIP mogelijk.

Informatie over de LNV-MMIPs

LNV-MMIPs Onderwerp voorjaar 2022 Beschrijving Theory of Change LNV-contactpersoon
Landnatuur Vermaatschappelijke Natuur Link naar pdf Link naar pdf Jelle Stronks
Voedselzekerheid Food Loss Support Toolbox Link naar pdf Link naar pdf Vera Musch

Vermaatschappelijking Natuur

In de noodzakelijke omslag naar een natuurinclusief Nederland spelen burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties een belangrijke rol. Maar hun participatie is niet altijd vanzelfsprekend, of het belang daarvan wordt onvoldoende erkend bij beleidsmakers en bestuurders. Het bewustzijn bij beleidsmakers en bestuurders over het betrekken van burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties bij oplossingen naar een natuurinclusief Nederland staat centraal in deze LNV MIPP. Beschikbare kennis over de vermaatschappelijking van natuur wordt op een aantrekkelijke en inspirerende manier gebundeld en verspreid. Daarmee wordt provincies, gemeenten, waterschappen en maatschappelijke organisaties handvatten geboden om de betrokkenheid van burgers effectief te benutten in de transitie naar een natuurinclusieve samenleving.

Voedselzekerheid

Voedselverlies is een mondiale uitdaging. Ongeveer een derde van alle voedsel in de wereld gaat verloren of wordt verspild tussen boer en bord, aldus de Voedsel- en Landbouworganisatie van de VN (FAO). Het verlies in ontwikkelingslanden situeert zich voornamelijk in het begin van de keten (oogst, bewaring en verwerking), het verlies in de geïndustrialiseerde landen eerder aan het einde van de keten (distributie en consumptie). Nederlandse bedrijven internationaal actief en maatschappelijke organisaties spelen een belangrijke rol, zowel nationaal als internationaal, in het streven naar het verminderen van voedselverlies maar hebben nog niet voldoende inzicht in de aard van de voedselverliezen en de oorzaken daarvan en welke voedselverliezen - in welke fase – op welke manier kunnen worden aangepakt.

Via KoM wordt bestaande kennis uit recent en nog lopend onderzoek m.b.t. voedselverlies vertaald naar relevante informatie/werkvormen/ modellen voor bedrijven, maatschappelijke organisaties, landbouwraden en onderwijs en educatie. Gezien de internationale context zullen de producten in net Nederlands en Engels worden opgesteld.