Teelt de grond uit

(BO-12.03-009) Het programma ‘Teelt de grond uit’ richt zich op het ontwikkelen en implementeren van nieuwe teeltsystemen in de open tuinbouwsectoren, waarbij geen of nagenoeg geen emissies meer optreden naar het grond- en/of oppervlaktewater. Ook zal dit programma een flinke stap voorwaarts betekenen voor de verdere, ook in economisch opzicht, verduurzaming van de sectoren. Met de ontwikkeling van nieuwe teeltsystemen wordt ook een bijdrage geleverd aan betere arbeidsomstandigheden, hoogwaardigere arbeid, minder residuen van gewasbeschermingsmiddelen, een klimaat-robuuster teeltsysteem en efficiënter ruimtegebruik.

Projecten over Teelt de grond uit