Energie, milieu en klimaat

(BO-12.02-009) EL&I wil zich ervoor inzetten dat de Nederlandse veehouderij kwaliteitsproducten produceert met respect voor mens, dier en milieu. Dit impliceert vergaande ketenontwikkeling en sluiten van kringlopen zodat de drie P’s (people, planet, profit) bediend kunnen worden. Hierbij heeft EL&I een palet aan productiesystemen voor ogen. Specifiek voor het programma Emissiearme systemen en fijn stof is de beleidsopgave gericht op het minimaliseren van emissies naar het milieu. Het betreft hier milieuverontreinigende emissies zoals nutriënten, ammoniak, fijn stof, geur en broeikasgassen.

Projecten over Energie, milieu en klimaat