Mest: van bedreiging naar kans

(BO-12.02-006) Om aan de Europese Richtlijnen te voldoen moet de Nederlandse overheid het gebruik van nutriënten in de landbouw verlagen. Binnen dit deelthema wordt aandacht geschonken aan de technische innovaties die het mogelijk maken het fosfaatoverschot in de vorm van dierlijk mest te verminderen. Hierbij kan gedacht worden aan het verlagen van de import van fosfaten via veevoer en kunstmest, mestscheiding waardoor de dunne en dikke fractie beter benut kunnen worden en mestverwerking om te komen tot grondstoffen die door de industrie verder verwerkt kunnen worden.

Projecten over Mest: van bedreiging naar kans