Ecologische basiskwaliteit water

(BO-43-021.02) - In dit thema staat een goede milieutoestand van onze zee centraal. Het onderzoek richt zich op bescherming, herstel en beoordeling van biodiversiteit in de Noordzee en Waddenzee. Beleidskaders zijn Natura 2000, de Kaderrichtlijn Marien (KRM), OSPAR en Trilaterale afspraken over de Waddenzee.