Publicaties

Onderbouwing N-werkingscoëfficiënt organische mest. Studie ten behoeve van onderbouwing gebruiksnormen

Dijk, W. van; Conijn, J.G.; Huijsmans, J.F.M.; Middelkoop, J.C. van; Zwart, K.B.

Samenvatting

Ter onderbouwing van het nieuwe gebruiksnormenbeleid hebben de Ministeries van LNV en VROM de Werkgroep Onderbouwing Gebruiksnormen (WOG) ingesteld. De WOG heeft o.a. gebruiksnormen afgeleid voor totale aanvoer van stikstof (N) met meststoffen. Omdat deze norm op werkzame N is gebaseerd, is de N-werkingscoëfficiënt van organische mest van belang. Voor de onderbouwing ervan is vanuit de WOG een werkgroep ingesteld, de Werkgroep Onderbouwing Werkingscoëfficiënt (WOW).