Publicaties

De uitscheiding van stikstof en fosfor door varkens, kippen, kalkoenen, pelsdieren, eenden, konijnen en parelhoeders in 2002 en 2006

Jongbloed, A.W.; Kemme, P.A.

Samenvatting

De in Nederland ontwikkelde mestwetgeving beoogt de nationaal geproduceerde stikstof (N) en fosfor (P) in dierlijke mest op een verantwoorde manier in de landbouw aan te wenden als meststof dan wel het aan de landbouw te onttrekken. Dat betekent dat de maximale hoeveelheid in de landbouw af te zetten N en P in dierlijke mest bepaald moet worden. Hiervoor is een goed onderbouwde inschatting nodig van de forfaitaire N- en P-uitscheiding zowel totaal in Nederland als per veehouderijbedrijf. Omdat in 2006 een herziening van de mestwetgeving is voorzien, dient voor dat jaar de forfaitaire uitscheiding voor N en P per diercategorie opnieuw te worden vastgesteld. De WUM-rekenmethodiek (Werkgroep Uniformering Berekening Mest- en Mineralencijfers) is toegepast om jaarlijks gemiddelde excretiecijfers per diercategorie te schatten