Publicaties

Geochemische schematisering van de ondergrond in het STONE model : schatting van het ammonium oxalaat extraheerbare aluminium- en ijzergehalte

Boekel, E.M.P.M.

Samenvatting

De aluminium- en ijzeroxalaat gehalten spelen een belangrijke rol bij het voorspellen van de fosforverliezen naar het oppervlaktewater. Het nauwkeurig schatten van deze gehalten in de ondergrond is noodzakelijk om op de lange termijn effecten goed te kunnen kwantificeren. Met behulp van Landelijke Steekproef Kaarteenheden en het Bodemkundig Informatiesysteem zijn per grondsoort en geologische afzettingen regressievergelijkingen opgesteld voor het schatten van het (Al+Fe)ox gehalte op basis van het lutum en/of humusgehalten. Vervolgens zijn de (Al+Fe)ox gehalten voor de ondergrond van de STONE-plots opnieuw geschat. De geschatte (Al+Fe)ox gehalten voor de nieuwe STONE-schematisering zijn significant lager dan de (Al+Fe)ox gehalten in de huidige schematisering, waardoor het fosfaatbindend vermogen lager wordt. Dit heeft vervolgens effect op de fosforbelasting naar grond- en oppervlaktewater op de lange termijn.