Publicaties

Maatregelen om ammoniakemissie bij bovengronds toedienen van mest te beperken

Tamminga, S.; Sebek, L.B.J.; Bussink, W.; Huijsmans, J.F.M.; Pul, A. van; Velthof, G.L.

Samenvatting

Het ministerie van LNV heeft aan de Commissie van Deskundigen Meststoffenwet (CDM) gevraagd om advies te geven over maatregelen, die genomen moeten worden om te borgen dat de ammoniakemissie bij bovengrondse toediening van mest aan grasland niet hoger is dan die bij emissiearme toediening. 3 groepen maatregelen zijn beschouwd: 1. rantsoenmaatregelen die leiden tot minder stikstof in de mest en/of tot een lagere fractie aan ammonium in de totale hoeveelheid stikstof in de mest; 2. maatregelen die rekening houden met (weers)omstandigheden bij het toedienen van mest; en 3. technische maatregelen bij toedienen van mest, zoals inregenen, verdunnen en aanzuren van mest. Onderzoek uitgevoerd door WOT Natuur & Milieu