Publicaties

Advies bemonstering bodem voor differentiatie van fosfaatgebruiksnormen

Ehlert, P.A.I.

Samenvatting

De fosfaatgebruiksnormen van de Meststoffenwet worden vanaf 2010 gedifferentieerd naar de fosfaattoestand van de bodem. Daarbij zullen drie klassen worden onderscheiden, namelijk laag, ‘neutraal’ en hoog. Om deze fosfaattoestand van de bodem te bepalen, dient het perceel te worden bemonsterd. De Commissie van Deskundigen Meststoffenwet is door het ministerie van LNV verzocht advies uit te brengen over de bemonstering van de bodem ter bepaling van de fosfaattoestand. Dit werkdocument is het advies. Advies wordt gegeven over de plaatsbepaling en oppervlakte van het perceel, certificeringsvoorwaarde van het uitvoerende laboratorium, de bemonsteringssystematiek met aantal stekken en monsteromvang, monsternemingstoestellen en monsteropslag.