Publicaties

Stikstofwerking van mineralenconcentraten bij aardappelen; Verslag van veldonderzoek in 2009 en 2010

Geel, W.C.A. van; Dijk, W. van; Berg, W. van den

Samenvatting

Mestverwerking wordt gezien als één van de mogelijkheden om de druk op de mestmarkt in Nederland te verlichten. Dit kan door de mest te scheiden in een dunne en dikke fractie. Indien hierbij gebruikt wordt gemaakt van ultrafiltratie of gelijkwaardige industriële technieken en omgekeerde osmose ontstaat een mineralenconcentraat dat gebruikt kan worden als kunstmestvervanger. In 2009 zijn de ministeries van LNV (thans EL&I) en VROM (thans I&M) samen met het landbouwbedrijfsleven een pilot gestart waarbinnen onder andere onderzoek plaatsvindt naar de landbouwkundige en milieukundige effecten van het gebruik van mineralenconcentraten. In deze pilot zijn in 2009 en 2010 veldproeven uitgevoerd bij gras en aardappel. Doel van dit veldonderzoek was het vaststellen van de N-werking van de concentraten bij emissiearme toediening ten opzichte van kalkammonsalpeter (KAS), de meest gangbare kunstmeststikstof in Nederland. Naast mineralenconcentraten is in het onderzoek bij aardappel ook de dikke fractie meegenomen. Dit rapport beschrijft de resultaten van de aardappelproeven.