Publicaties

Ammoniakemissiefactoren voor huisvesting en mestopslagen

Groenestein, C.M.

Samenvatting

Om de ammoniakemissie (NH3) van Nederland te berekenen wordt NEMA (Nationaal Emissie-Model voor Ammoniak) gebruikt. Dit is een N-flow model dat de NH3-N emissie uitdrukt t.o.v. de hoeveelheid TAN (Totaal Ammoniakaal Stikstof) in de mest. In dit Informatieblad Mest, Milieu en Klimaat worden de emissiefactoren voor huisvesting en opslag toegelicht.