Project

Agrologistieke concepten

Het advies (actie vier) van topsector Logistiek luidt als volgt: “Kernnetwerk van (inter)nationale verbindingen en multimodale knooppunten.

Doelstelling project

Het advies (actie vier) van topsector Logistiek luidt als volgt: “Kernnetwerk van (inter)nationale verbindingen en multimodale knooppunten. Een gemeenschappelijke visie van bedrijfsleven, havenbedrijven en (regionale) overheden op een kernnetwerk van achterlandverbindingen (weg, spoor, short sea en binnenvaart) en multimodale overslagpunten (2012)”. Het belang van deze actie is ook voor de topsectoren Tuinbouw en AgroFood groot. Dat komt ook terug in het advies van het Platform Agrologistiek over het versnetwerk als specifiek onderdeel van het kernnetwerk. De internationale en regionale bereikbaarheid van de mainports, greenports en overige agrosectoren voor goederen en personen is een voorwaarde voor een sterke internationale concurrentiepositie van alle (Top)sectoren. Daarnaast is de connectiviteit van met name de Europese markten van eminent belang.

De opgave is om tot een gemeenschappelijke visie te komen en deze concreet in te vullen. Het doel is om de specifieke belangen, eisen/randvoorwaarden en de voortrekkersrol van AgroFood en Tuinbouw met de meest kritische ladingstromen richting I&M / topteam Logistiek als inputvariabelen te benoemen en in dit proces in te brengen. Hiermee komen we tot een kernnetwerk dat Agrofood en Tuinbouw stromen maximaal kan faciliteren. Daarnaast komt ook expliciet de business kant (verdienmodellen, financiële prikkels, kosten/baten, etc.) aan de orde. Wageningen UR helpt ons scherp te krijgen wat AgroFood en Tuinbouw&Uitgangsmaterialen onderscheidt van andere sectoren die gebruik maken van logistiek, maar ook de wederzijdse afhankelijkheid. Dit alles via een te ontwikkelen gedragen gemeenschappelijke versnetwerkenagenda  (als onderdeel van het kernnetwerkagenda) van de topteams Tuinbouw&Uitgangsmaterialen, Agrofood en Logistiek.

Aanpak en tijdspad

De opzet, begeleiding en uitwerking van het onderzoek vindt in nauwe samenwerking met het Platform Agrologistiek plaats. De samenwerking met het platform moet waarborgen dat er voldoende afstemming plaats vindt met het bedrijfsleven.

De aanpak loopt langs twee lijnen: het identificeren van de versnetwerk pilots (bijvoorbeeld de pilots Venlog2 en I-Connect ) en volgen als onderdeel van de voorgestelde topteam innovatiecontracten. Dit sorteert voor op de gevraagde cofinancieringsmodus.

Daarnaast organiseren we een tweetal breed ingevulde stakeholders workshops (zie 1.12) om te komen tot een gedragen gemeenschappelijke versnetwerken agenda voor de topgebieden Tuinbouw & Uitgangsmaterialen, Agrofood en Logistiek.

Resultaten

Er is een drietal innovatiecontracten van de topgebieden Tuinbouw & Uitgangsmaterialen, Agrofood en Logistiek die redelijk differentiëren als het gaat om het versnetwerken. Dit project is erop gericht om enerzijds opstartende initiatieven in de praktijk te identificeren en te volgen totdat de reguliere topsectormiddelen beschikbaar komen. Anderzijds om via een gerichte inspanning (het organiseren van een tweetal workshops met alle stakeholders door het Platform Agrologistiek) te komen tot een gedragen gemeenschappelijke visie en onderzoeksagenda medio 2012.