Project

Boeren, Burgers en (groen) Blauwe Diensten

Er liggen in Nederland belangrijke en urgente opgaven ten aanzien van de waterkwaliteit en –kwantiteit Deze opgaven hangen onder andere samen met (inter)nationale richtlijnen (WB21 / KRW), het nieuwe stelsel agrarisch natuurbeheer en het vraagstuk van klimaatverandering. Wat deze opgaven gemeen hebben is dat ze vragen om een integrale, systeemgerichte benadering waarbij waterschappen, boeren en andere grondeigenaren / belanghebbenden zich gezamenlijk bewust worden van de (gedeelde) opgaven en daar ook verantwoordelijkheid in (kunnen) nemen.

De agrarische sector speelt een cruciale rol bij urgente opgaven tav. waterkwaliteit, waterkwantiteit en biodiversiteit in Nederland. Het is van belang dat boeren steeds meer waterbewust gaan boeren. Dit is echter nog geen vanzelfsprekendheid. Hoewel er uiteenlopende goede voorbeelden zijn van pilots en projecten waarin sprake is van agrarisch waterbeheer blijft de deelname hieraan vooralsnog vaak beperkt tot een kleine voorhoede.

Het ministerie van EZ heeft belang bij een structurele en breed gedragen implementatie van maatregelen die een bijdrage kunnen leveren aan de diverse water (en natuur / milieu) opgaven. Technisch goede maatregelen zijn daarvoor niet voldoende maar minsten zo belangrijk is ook dat dat de verschillende betrokken partijen zelf overtuigd zijn van de opgaves en de meerwaarde van de maatregelen én dat zij ook intrinsiek gemotiveerd zijn om daar, samen met andere belanghebbenden, aan te werken.

Met dit project zoomen we in op de motivaties, strategieën en besluitvormingsprocessen van de belangrijkste sleutelfiguren ten aanzien van de implementatie van maatregelen binnen een aantal projecten agrarisch waterbeheer.

Deliverables

  • Matrix met overzicht maatregelen en succes- en faalfactoren
  • Notitie met weergave en analyse bevindingen
  • Handreiking (obv. implementatie canvas voor maatregelen)
  • Presentatie
  • Artikel in vakblad?

Output

Presentatie onderzoeksresultaten kernteam DAW (15-09-2016 – Amersfoort)

Workshop Agrarisch waterbeheer - Nationaal congres POP3 – 17-11-2016 – Utrecht)

Onderzoeksrapportage: ‘Succes en faalfactoren agrarisch waterbeheer’ Alterra rapport 2718 – ISSN 1566-7197

Publicatie: Agrarisch waterbeheer in de praktijk – op zoek naar de gemene deler (Het Waterschap – nr. 6 – juni 2016)

Publicatie: Nieuw Elan voor het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer

Publicatie: Nieuw elan moet DAW opvoeren

Het projectresultaat is op verzoek van DG Hoogeveen ook genoemd in een I&M brief over de aanpak van de wateropgaven.

Publicaties