Project

Borging voorzieningszekerheid grondstoffen

Het rapport van het Platform Landbouw, Innovatie en Samenleving (LI&S) over calamiteiten die de Nederlandse landbouw bedreigen, gaf aan dat Nederland moet voorkomen dat ten gevolge van calamiteiten de toevoer van relevante agro grondstoffen stagneert.


Doelstelling project

Het rapport van het Platform Landbouw, Innovatie en Samenleving (LI&S) over calamiteiten die de Nederlandse landbouw bedreigen, gaf aan dat Nederland moet voorkomen dat ten gevolge van calamiteiten de toevoer van relevante agro grondstoffen stagneert. In het document van de Topsector Agro & Food staat vermeld dat de overheid een verantwoordelijkheid draagt in het borgen van grondstoftoevoer voor het nationale bedrijfsleven. Welk beleid (van Nederland en/of de EU) zou daaraan kunnen bijdragen?

Inzicht geven in de kwetsbaarheid van ketens voor verstoorde invoer van grondstoffen en wijze waarop die kwetsbaarheid zou kunnen worden verminderd, onder andere door overheidsbeleid.

Aanpak en tijdspad

In het rapport van het Platform LI&S wordt een groot aantal ontwikkelingen genoemd die de toevoer van (agro)grondstoffen naar Nederland kunnen verstoren en ook mogelijke calamiteiten (natuurrampen, sterke terugval van soja-import) worden uitgewerkt. Vervolgens wordt een tiental aanbevelingen gegeven hoe de overheid en de sector hierop zouden kunnen reageren. Dit onderzoek is bedoeld om een aantal van de opties op hun economische implicaties (kosten en voordelen) te beoordelen.

Resultaten

Rapportage van de resultaten van de studie en presentatie aan de doelgroep. Bij de presentatie en disseminatie van de resultaten zal het Nederlandse bedrijfsleven worden betrokken.