Project

Comfort landbouwhuisdieren bij transport

Inventarisatie onderzoeken naar verbetering comfort bij transport van landbouwhuisdieren.

In het regeerakkoord hebben de coalitiepartijen ten aanzien van dierenwelzijn en transport voorgenomen een verkenning uit te voeren naar verbetering van het comfort. Op basis van bestaande literatuur en op basis van een inentarisatie van recent uitgevoerd en lopend onderzoek zal in een aantal bespreeksessies met onderzoekers en beleidsmedewerkers van LNV en NVWA inzichtelijk worden gemaakt welke onderzoeken gewenst of noodzakelijk zijn voor het verbeteren van comfort van dieren tijdens transport.

 

 

 

 

Publicaties