Project

Effect van verlaging kopergehalte in biggenvoeders

Het milieu is gebaat bij minder koper en zink in de bodem via dierlijke mest. Dit is mogelijk via verlaging ervan in biggenvoeders. Speciaal voor koper is nader onderzoek nodig naar het effect van verlaging voor gezondheid, welzijn en productie van de dieren.

Doelstelling

Minder koper en zink in de bodem via dierlijke mest is wenselijk. Om dit te bereiken zijn het ministerie van EL &I  en het PDV enkele jaren geleden een onderzoeksproject gestart naar de behoefte aan koper en zink van groeiende varkens. Het doel hiervan was het verlagen van de gehalten aan deze sporenelementen in voer en mest, zonder dat dit ten koste gaat van gezondheid, welzijn en productie van de dieren. Het onderzoek toonde aan dat een grote verlaging van het zinkgehalte in de voeders mogelijk is zonder negatieve gevolgen voor de dierlijke productie. Wat betreft koper bleek de fysiologische behoefte voor groei zeer laag te zijn, maar daarnaast bleek een zeer aanzienlijk groeibevorderend effect van een hoge koperdosering (170 mg/kg) zoals toegestaan in de EU tot een leeftijd van 12 weken. Daarom is nader onderzoek noodzakelijk. Het doel van dit project is het verwerven van inzicht in het effect van afbouw van groeibevorderend kopergehalte in biggenvoeders.

Resultaten (beoogd)

De resultaten moeten bijdragen aan een beter milieu (minder koper en zink in de bodem) zonder nadelige gevolgen voor de gezondheid, welzijn en productie in de varkenssector.
Het onderzoek leidt tot een advies aan het ministerie van Economische Zaken. Met als basis een concept en eindrapportage dierexperimenteel onderzoek.

Plan van Aanpak

Fase 1 bestaat uit het opstellen van een proefplan, proefvoorbereiding en productie van proefvoeders.

Fase 2: dierexperimenteel onderzoek. De proef kent 8 behandelingen met elk 8-10 herhalingen (hokken) met circa 10 gespeende biggen. De proef begint bij spenen op 4 weken leeftijd en duurt 6 weken in de biggenopfok.

Fase 3: statistische analyse en rapportage van resultaten.

Publicaties