Project

Effectieve communicatie afgestemd op doelgroepen

Effectieve overheidscommunicatie leidt tot een verminderde overreactie op risico’s en incidenten, verbeterde volksgezondheid, en een verhoogd consumentenvertrouwen in Nederlandse voedingsmiddelen, waarmee het bijdraagt daarmee aan een economisch gezonde voedselsector.

Het onderzoek BO-08-011.01 ‘Overheidscommunicatie over voedsel’ uit 2010 liet zien dat een effectieve boodschap tegenstrijdige aspecten tussen de veiligheid van een voedselproduct en andere duurzaamheidsaspecten combineert in een zogenaamde tweezijdige boodschap. Hoe effectief een dergelijke tweezijdige boodschap over voedselveiligheid en duurzaamheid voor de doelgroepen YOPI (Young, Old, Pregnant, Immunodeficiënt) en allochtonen is, is echter nog niet duidelijk.

Dit project – uitgevoerd door LEI Wageningen UR - heeft als doel om een indicatie te geven van de betrouwbaarheid en de effectiviteit van een tweezijdige communicatieboodschap voor de verschillende doelgroepen, zoals de ‘gewone’ Nederlander, jonge kinderen, ouderen, zwangere vrouwen, mensen met een minder functionerend immuunsysteem, en allochtonen.

Aanpak en tijdspad:

Met een conjoint analyse onder consumenten uit de verschillende doelgroepen wordt de effectiviteit van verschillende tweezijdige boodschappen geanalyseerd.

Fase 1: Definiëren casus en effectiviteit (januari-februari 2012)

Fase 2: Conjoint analyse (maart-juni 2012)

a)   Opstellen vragen

In de vragen wordt getest op type boodschap waarbij een afzender wordt gekozen. De volgende typen boodschappen worden onderscheiden:

1)   een tweezijdige boodschap met een positief aspect aan het begin en een negatief aspect aan het eind

2)   een tweezijdige boodschap met een negatief aspect aan het begin en een positief aspect aan het eind

3)   twee losse boodschappen na elkaar, met de eerste boodschap met een positief aspect en de tweede boodschap met een negatief aspect

4)   twee losse boodschappen na elkaar, met de eerste boodschap met een negatief aspect en de tweede boodschap met een positief aspect.

b)   Selecteren consumenten

De consumenten die deelnemen aan de conjoint analyse worden geselecteerd via een selectiebureau. De consumenten worden verdeeld in groepen op basis van de doelgroepen (YOPI, allochtonen) en een controle groep. In totaal moeten 1200 consumenten bevraagd moeten worden voor een statistisch relevante analyse.

(c)    Uitvoeren conjoint analyse

Fase 3: analyse resultaten conjoint analyse (juli-september 2012)

Fase 4: rapportage (maart – november 2012)

Fase 5: Projectleiding en communicatie (januari – november 2012)

Resultaten:

Dit project levert een rapportage met concrete aanbevelingen over de opzet van effectieve communicatieboodschappen voor deze groepen. Daarnaast geeft dit project meer inzicht in het proces van meningsvorming dat zich bij verschillende doelgroepen in het publiek afspeelt, waar het EL&I projectvoorstel “omgaan met beeldvorming rondom voedselrisico’s” expliciet om vraagt.