Project

FF en ENV veiligheidsbeoordeling van nieuwe plantenrassen

De Europese Commissie is bezig met een evaluatie van het Europese biotechnologiebeleid. De kern van het huidige biotechnologiebeleid voor genetisch gemodificeerde organismen (GGO’s) is de risicobeoordeling voor mens, dier en milieu die een GGO vormt.

Doelstelling

Momenteel is deze risicobeoordeling proces gebaseerd, in tegenstelling tot andere technologieën en de risicobeoordeling van GGO’s in landen buiten de EU. Dit heeft waarschijnlijk te maken met het toepassen van het voorzorgsbeginsel toen het beleid voor GGO’s werd geformuleerd. Deze procesbenadering lijkt minder doeltreffend te zijn dan een productbenadering. Het doel van dit project is om te beoordelen of deze procesbenadering nog wel valide is en wat de argumenten en mogelijkheden zijn voor een omschakeling naar een productbenadering.

Werkwijze

  • Beschrijven van huidige risicobeoordeling van GGO’s, de toepassing van het voorzorgsbeginsel, een definitie van een GGO in richtlijn 2001/18 en een inhoudelijk overzicht van uitgevoerde GGO-evaluaties in het kader van de Europese regelgeving.
  • Vergelijken van een proces- versus een product gebaseerde benadering voor de veiligheid van voedsel, diervoeder en het milieu.
  • Juridische inschatting van de mogelijke gevolgen van een proces- versus een product gebaseerde benadering.
  • In kaart brengen en analyseren van te verwachten verschillen in de nieuwe plantvariëteiten door ontwikkelingen in de plantenveredeling. Hierbij wordt ook bekeken wat de voor- en nadelen zijn van een proces- versus een product gebaseerde benadering.

Resultaten

Dit project geeft een beschrijving van de huidige risico-beoordeling van GGOs, zowel binnen Europa, als ook in Canada, Verenigde Staten, Australië/Nieuw Zeeland, Brazilië en China (voor zover de informatie beschikbaar was). De verschillende wijzen van het beoordelen van nieuwe plantvariëteiten zijn geëvalueerd en geanalyseerd op elementen die belangrijk zijn voor een risico-beoordeling, op basis van wetenschappelijke inzichten.

Voor de verschillende veredelingstechnieken is gekeken hoe groot de kans is op onbedoelde neveneffecten van de veredelingsstrategie. Op basis daarvan is gekeken of process-based dan wel een product-based benadering de voorkeur geniet.

Ten slotte is er op basis van deze inzichten een, vanuit wetenschappelijk oogpunt, optimale beoordelingsstrategie geformuleerd, voor zowel de milieu-veiligheid als de voedsel- en diervoederveiligheid. Deze strategie is voorgelegd aan een klankbordgroep met experts en is aangepast aan de hand van comentaar van deze experts.