Project

GKC Monitoring en evaluatie GKC kennis

Eind 2011 zijn de belangrijkste consequenties van het nieuwe topsectorenbeleid voor de kennisinstellingen duidelijk geworden. Voor de Groene Kennis Cooperatie (GKC) heeft dat implicaties voor de relatie met het bedrijfsleven, het onderzoek en de overheid. Bedrijfsleven en onderzoek hebben de intentie om innovatiecontracten op te stellen waarmee onderzoek wordt gestimuleerd dat aansluit bij de innovatiebehoeftes in het bedrijfsleven.

Doelstelling

Door bedrijfsleven en onderwijs wordt gewerkt aan een Human Capital Agenda om wensen van bedrijven en mogelijkheden van het onderwijs op elkaar af te stemmen. Het is voor de GKC, als een platform van het groene onderwijs, essentieel om open en dynamische verbindingen te onderhouden met het bedrijfsleven, het onderzoek en de overheid. Hoe de nieuwe dynamiek van innovatiecontracten en HCA zich zal ontwikkelen is nog onduidelijk. Vanuit het perspectief van monitoren en evalueren verdienen beide velden de aandacht:

Innovatiecontracten: bedrijfsleven, onderzoek en overheid bepalen samen in welke richting en op welke manier nieuwe kennis wordt ontwikkeld om het bedrijfsleven concurrerender te maken op de wereldmarkt.

Het doel van het project is om een dergelijk raamwerk ontwikkeld te hebben dat de goedkeuring heeft van zowel de GKC als EL&I. Hierin worden de M&E-activiteiten geplaatst voor de GKC en (a) de Meerjarenafspraak-2011-2015, (b) het Topsectorenbeleid en (c) de Human Capital Agenda A&F-T&U.

Werkwijze

In 2012 worden de voorbereidingen die getroffen zijn in 2011 verder uitgewerkt. Een vertegenwoordiger van EL&I ( als opvolger van de vorige vertegenwoordiger) voor deelname in de projectgroep is niet gevonden. Afstemming van het ministerie bleef daardoor zeer moeizaam. Overleg met de IvhO heeft een afbakening opgeleverd met betrekking tot de te onderzoeken gebieden: de Inspectie bezoekt de scholen en het GKC-bureau richt zich op de (deel)programma’s (Kigo).

Er zijn diverse systematieken c.q. aanpakken ontwikkeld en voorgelegd aan de GKC (directie en/of bestuur). Omdat de verhouding MJA, Topsectorenbeleid en HCA in het ongewisse bleef werd geen uitsluitsel verkregen over de noodzakelijke aanpak van M&E en over de urgentie daarvan.

Het GKC-bureau heeft een informatiesysteem laten ontwikkelen waarmee gegevens over (deel)programma’s kunnen worden opgeslagen en geanalyseerd. Deze analyses vormen een goede basis om van daaruit de inzet van de Kigo-middelen te gaan volgen. Resultaten van de (deel)programma’s kunnen gedurende (tussenresultaten) en na afloop worden geëvalueerd.

Resultaten

  • Verschillende systematieken zijn ontwikkeld om de MJA in samenhang met Topsectoren en HCA te volgen.
  • Het informatiesysteem PRIMA van het GKC-bureau levert de basisgegevens voor monitoring van de (deel)programma’s.
  • Afbakening met IvhO: Inspectie evalueert scholen via strategische gesprekken met bestuurders, GKC-bureau monitort en evalueert (deel)programma’s.
  • Indicatoren zijn aangegeven voor het monitoren van de MJA c.q. HCA/Topsectoren.
  • Suggesties zijn ontwikkeld voor het evalueren van mechanismen die zijn ontstaan bij programma’s en bij scholen om de resultaten van MJA/HCA te kunnen verduurzamen.

Publicaties