Project

Kwantificeren natuurkwaliteit in uitvoeringsprojecten

De natuurvisie, en de uitwerking hiervan in de natuurambitie (2013) geven de beleidsambitie weer van het ministerie van EZ voor de grote wateren. Juist op dit terrein staan de komende jaren diverse uitvoeringsprogramma's op stapel (Hoogwaterbeschermingsprogramma, Deltaprogramma) die de kans bieden om delen van de natuurambitie te verzilveren.

Eén van de hindernissen bij het inpassen van natuur in uitvoeringsprojecten (bijv. waterveiligheidsprojecten) is dat de waarde van de natuuroplossing moeilijk te kwantificeren is. Hierdoor wordt vaak teruggevallen op of strikte juridische kaders, of op expert judgement.

In dit project bekijken we welke bestaande instrumenten in de planfase van uitvoeringsprojecten ingezet kunnen worden zodat natuur een volwaardige plaats in de afweging van uitvoeringsvarianten kan krijgen.

Publicaties