Project

Leerpunten Ruimte voor de Rivier voor NAGW

De natuurvisie, en de uitwerking hiervan in de natuurambitie (2013) geven de beleidsambitie weer van het ministerie van EZ voor de grote wateren. Juist op dit terrein staan de komende jaren diverse uitvoeringsprogramma's op stapel (Hoogwaterbeschermingsprogramma, Deltaprogramma) die de kans bieden om delen van de natuurambitie te verzilveren. Door een evaluatie uit te voeren van het aflopende uitvoeringsprogramma Ruimte voor de Rivier, kunnen gerichte adviezen voor een goede implementatie van natuurdoelen in toekomstige uitvoeringsprogramma's worden gegeven. De evaluatie is met name gericht op hoe natuur in deze projecten en in het totale programma is meegekoppeld.

In deze evaluatie wordt met name ingegaan op de waarde van het Ruimte voor de Rivier aansturingsmodel voor de natuurwaarden in de projectgebieden: Hoe heeft de dubbeldoelstelling, de projectorganisatie, de programmadirectie en het Q-team bijgedragen aan het realiseren van natuurwaarden in het projectgebied? Is bescherming en uitbreiding van deze natuurwaarden voldoende geborgd door vastlegging van de bestaande natuurwaarden en bestaande vergunning-procedures? Voor twee representatieve cases uit het Ruimte voor de Rivierprogramma wordt met diverse stakeholders (programma-directie, Q-team, projectorganisatie, vergunning-verlening) bekeken wat de essentiële elementen zijn bij het realiseren van natuurwaarden in het projectgebied. Op basis hiervan worden aanbevelingen gegeven voor het inpassen van de natuurdoelstellingen uit de natuurambitie in uitvoeringsprogramma’s zoals het HWBP en het Deltaprogramma. Vanuit Alterra zal een team met in ieder geval een ecoloog, een landschapsarchitect en een governance expert deel uit maken van de projectevaluatie. De beoogde projectleider heeft ervaring met de uitvoering van infrastructurele projecten. Externen zullen door middel van interviews en/of gezamenlijke workshops worden benaderd.


Publicaties