Project

Ondersteuning uitvoering natuurvisie

Het Ministerie van EZ werkt samen met provincies en maatschappelijke partijen aan uitvoering van de rijksnatuurvisie. Het rijk is hierbij sterk afhankelijk van de inzet van andere partijen. De doelen uit de natuurvisie kunnen alleen bereikt worden als maatschappelijke organisaties, burgers en ondernemers deze handschoen oppakken en initiatieven (blijven) nemen. Dit roept de vraag op wat de overheid zelf kan doen om deze maatschappelijke energie te herkennen,  verder te brengen, aan te jagen en te geleiden.

De Nederlandse School voor Openbaar Bestuur heeft EZ aangeboden om deze sturingsvragen op te pakken in haar Kennisprogramma Intelligent Besturen en met het Programmateam Natuurvisie een zogenaamd lerend zelfonderzoek te starten. In dit onderzoek wordt met de gevraagde vernieuwing in overheidsrollen geexperimenteerd rond drie verschillende initiatieven van de energieke samenleving en worden de opgedane ervaringen vertaald naar nieuwe sturingsopties, instrumenten en vormen van procesmanagement. Alterra is door EZ gevraagd dit leertraject te ondersteunen met inzichten over het (nieuwe) natuurbeleid, achtergrondkennis over de 3 initiatieven, bestuurskundige analyses en inbreng tijdens de leersessies.

Publicaties