Project

Risico's en kansen dierlijke bijproducten

Het afwegen van risico’s en het zoeken naar kansen zijn belangrijke factoren bij beleid. In de regelgeving voor dierlijke bijproducten zijn met name risico’s voor dier- en volksgezondheid relevant, maar ook andere maatschappelijke risico’s als maatschappelijke acceptatie en milieurisico’s. Maar er zijn ook kansen, bijvoorbeeld voor innovaties en voor het sluiten van de keten.

Doelstellingen van dit project zijn 1) inzicht verkrijgen in de bestaande (innovatieve) mogelijkheden voor toepassingen en verwerking van dierlijke producten, 2) aangeven welke kansen en risico’s daaraan zijn verbonden, 3) nagaan in hoeverre de huidige regelgeving op het gebied van dierlijke bijproducten een belemmerende factor is en 4) nagaan of de regelgeving nog conform de huidige wetenschappelijke inzichten is.

Aanpak en tijdspad:

Oktober 2011: snelle inventarisatie van bestaande mogelijkheden voor de toepassing van dierlijke bijproducten.

Januari-april 2012: Inventarisatie van de huidige regelgeving betreft dierlijke bijproducten, het uitwerken van enkele voorbeelden van mogelijkheden van toepassing (risico-analyse/kansen-inventarisatie).

Mei-oktober 2012: Definiëren van het vervolgtraject op basis van de verkregen inzichten.

Oktober-november 2012: het beschrijven van de werkwijze en de resultaten in een rapport.

Resultaten:

Er is een inventarisatie uitgevoerd van bestaande en in ontwikkeling zijnde projecten/methoden/technieken voor alternatieve verwerking van dierlijke bijproducten. Tevens is de regelgeving met betrekking tot dierlijke bijproducten op een rijtje gezet.

Een aantal van deze methoden zijn verder geanalyseerd met betrekking tot voor- en nadelen, haalbaarheid, risico’s (met name op gebied van volksgezondheid), regelgeving, enz. Geconcludeerd kan worden dat er een aantal zeer perspectiefvolle methodes in ontwikkeling zijn als alternatief voor de huidige verwerking van dierlijke bijproducten. Het blijkt dat de huidige regelgeving op sommige punten aangepast zal moeten worden, voordat sommige methoden daadwerkelijk toegepast kunnen worden.