Project

Synergie en Communicatie projecten NihvM

Voor alle projecten binnen het thema Natuur in handen van Mensen geldt dat de kennisproductie, -ontsluiting en verspreiding zo goed mogelijk moet worden afgestemd op de (kennis) behoefte van maatschappelijke partijen. Om daaraan bij te dragen zal in maart 2015 specifiek op het thema communicatie een bijeenkomst voor de WUR projectleiders en EZ dossierhouders binnen het thema NihvM worden georganiseerd. De verschillende projecten binnen dit thema Natuur in handen van Mensen staan niet los van elkaar maar er bestaan duidelijke verbanden tussen de drie onderzoekslijnen. Het uitdrukke­lijke streven is dan ook om de afzonderlijke projecten zoveel mogelijk op elkaar te betrekken en van elkaar te laten leren, ook al gedurende de uitvoering ervan. Hiervoor zullen verschillende bijeenkomste worden georganiseerd rondom afstemming, communicatie, programmering en (doorwerking) resultaten.

De afgelopen jaren is gebleken dat er tussen de verschillende projecten / onderzoekslijnen binnen het domein Natuur en Regio  vaak nog onvoldoende afstemming / kruisbestuiving heeft plaatsgevonden. Ook de afstemming vanuit de verschillende thema's met projecten uit andere onderzoekslijnen (oa. KB en WOT) kan nog verbeterd. Bovendien was er tot op heden geen √©√©nduidige communicatiestrategie.
Op expliciet verzoek van het ministerie van EZ (Directie Kennis) zal daar dit jaar in het thema NivhM expliciet aandacht  aan worden besteed.

Publicaties