Project

Team Horticulture voor ontwikkeling

In kaart brengen van de specifieke uitdagingen zijn partnerlanden in het zuiden staan bij de ontwikkeling van hun tuinbouw en tuinbouwketens.

Doelstellingen project

  • Voor de in de uitvoeringsagenda genoemde internationale thema's nader in kaart brengen wat de specifieke uitdagingen zijn waarvoor beoogde partnerlanden in het zuiden staan waar het de ontwikkeling van hun tuinbouw en tuinbouwketens betreft. Het daarbij benoemen van (potentiële) partners voor samenwerking in deze landen. Het helpen ontwikkelen, dan wel helpen versterken van strategische allianties met deze partners.
  • Het in Nederland vergroten van de bekendheid met, betrokkenheid bij en deelname aan de realisatie van voornoemde internationale ambities voor ontwikkelingslanden. Het in een open en transparant proces bevorderen van brede allianties van Nederlandse bedrijven, maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen, en waar nodig de beleidsmatige betrokkenheid van de Nederlandse overheid in deze programma's. Samen met de overheid het OS instrumentarium onder de aandacht te brengen bij het bedrijfsleven in Tuinbouw en Uitgangsmaterialen en actief op zoek gaan bij het MKB naar nieuwe project ideeën en deze ideeën verder te brengen tot financierbare projectvoorstellen.
  • Het ondersteunen van het proces om genoemde programma's in uitvoering te brengen, en waar nodig en relevant tijdens de uitvoering te ondersteunen. Het omzetten van de vier omvangrijke project ideeën opgenomen in de uitvoeringsagenda T&U tot financierbare projectvoorstellen, passend in de context van de Nederlandse overheid.
  • Het inventariseren van lessons learned, waaronder die voortvloeiend uit de evaluatie van genoemde programma's, en het verspreiden van deze lessen ten behoeve van de ontwikkeling van vergelijkbare vormen van samenwerking.

Resultaten

  • Regelen en communicatie platform naar TU-sector
  • Organiseren sessies met industrie T & U over kansen in OS landen
  • Uitwerken van 4 projectideëen in concrete voorstellen
  • Missies van locael partners
  • Evaluaties lessons learned