Project

Toetsingskader domestificatie en beoordeling 30 diersoorten

In Nederland geldt een verbod voor het gebruik van wilde zoogdieren in circussen en andere optredens. Van dit verbod is een beperkt aantal zoogdiersoorten uitgezonderd. De minister van LNV is verzocht om een 30-tal zoogdiersoorten aan bijlage IV bij het Besluit houders van dieren toe te voegen. Dit verzoek leidde tot de vraag naar een toetsing van de betreffende diersoorten op het al dan niet (overwegend) gedomesticeerd zijn van deze soorten.

Onderscheid wilde en gedomesticeerde dieren

Een eenduidig onderscheid tussen wilde en gedomesticeerde diersoorten is noodzakelijk om te kunnen beoordelen of het gebruik van andere dieren in circussen en bij andere optredens kan worden toegestaan. In dit onderzoek wordt een praktisch toetsingskader ontwikkeld waarmee van 30 zoogdiersoorten wordt vastgesteld of deze al dan niet als overwegend gedomesticeerde soorten moeten worden beschouwd. Daarbij wordt tevens aangegeven of en hoe in de praktijk kan worden vastgesteld of exemplaren van een diersoort tot een gedometiceerde soort of populatie behoren. 

Publicaties