Project

Uitwisseling genetisch materiaal Afrika

Nederlandse stakeholders merken dat uitwisseling van plantaardige genetische hulpbronnen van en naar Afrikaanse landen moeilijker is geworden. Dit doet afbreuk aan hun activiteiten in en met deze landen.

Doelstelling

Het doel van het project was een inventarisatie van Access Benefit-Sharing (ABS) wetgeving, beleid en regelgeving in de geselecteerde landen in Sub-Sahara Afrika. Alsmede de uitvoering daarvan ten opzichte van de huidige praktijk, om tekortkomingen te analyseren en identificeren van mogelijkheden voor verbetering. En tenslotte een discussieplatform met beleidsmakers in Sub-Sahara Afrika bevorderen van de ongehinderde uitwisseling van kiemplasma voor onderzoek en ontwikkeling, in het bijzonder voor de fokkerij te organiseren. Dergelijke inspanningen dragen bij aan het vertrouwen tussen Afrikaanse landen en Nederland als basis voor substantiële verbeteringen in de uitwisseling van germplasm en de eerlijke en billijke verdeling van voordelen.

Aanpak en tijdspad

  1. Ten eerste, een desktop studie werd gedaan op algemene internationale Access and Benefit Sharing (ABS) overeenkomsten en de specifieke situatie in de vier geselecteerde landen, Kenia, Burkina Faso, Zuid-Afrika en Namibië.
  2. Hierna werden missies uitgevoerd om deze vier landen, waarin interviews gehouden met medewerkers die betrokken zijn bij ABS bij de overheid, werden onderzoeksinstituten, universiteiten en NGO's, en de opvattingen en verwachtingen van deze stakeholders gemeten en gedocumenteerd.
  3. Het derde deel van het project bestond uit een workshop met geselecteerde stakeholders uit Afrikaanse landen.
  4. Tenslotte, op basis van de bevindingen van de deskstudie, de missies en de workshop werd een analyse gemaakt van de knelpunten voor ABS in de praktijk en de stappen geformuleerd die kunnen leiden tot een meer doeltreffende en evenwichtige ABS praktijken.

Resultaten

Nederland kan een rol spelen door het ondersteunen van Afrikaanse landen in de aanpassing van hun reglementen en de stroomlijning van de uitvoering van deze regeling. Ook een uitgebreide ondersteuning van programma's gericht op de bewustmaking van ABS in Afrikaanse landen en de verbetering van de onderhandelingsvaardigheden is mogelijk. Het creëren van meer vertrouwen bij stakeholders in Afrikaanse landen en daardoor meer mogelijkheden om een ​​win-win situatie te creëren, wordt geholpen door een betere controle op de naleving door de gebruikers in Europese landen aan de Afrikaanse ABS regelgeving, zoals voorzien in het ontwerp van EU-verordening betreffende ABS.

Publicaties