Project

Update cursus dierenwelzijn

De cursus dierenwelzijn op het Dierenwelzijnsweb behandelt de onderwerpen diergedrag, diergezondheid, huisvesting van dieren, diervoeding, en dierethiek. De cursus krijgt een update in een nieuwe leeromgeving (als Groen Kennisnet wiki), wordt uitgebreid met actuele welzijnsonderwerpen waaronder fokkerij, en wordt hernieuwd onder de aandacht gebracht van het Mbo.

Doelstelling van het project is het opnieuw opbouwen, actualiseren en onder de aandacht brengen van de cursus dierenwelzijn op het Dierenwelzijnsweb. De cursus is in 2010 ontwikkeld om studenten aan dieropleidingen in het groene mbo en medewerkers van de Dierenbescherming en andere maatschappelijke organisaties beter te scholen op het gebied van dierenwelzijn. Bepaalde content van de cursus is echter verouderd, met name de wet- en regelgeving. Daarnaast zijn een aantal praktische voorbeelden, dilemmas en casussen minder actueel en zouden deze beter vervangen kunnen worden om de cursus aansprekend te houden voor geïnteresseerden.

Beoogde activiteiten

Herijken inhoud:

  • Optimaliseren aansluiting bij de herziene kwalificaties en keuzedelen in het MBO (niveau 3-4) en bij het maatschappelijk krachtenveld; nadruk op respectvol en kundig met dieren omgaan;
  • Behalen van bepaalde beleidsdoelstellingen overheid en Dierenbescherming rondom dierenwelzijn/mens-dier relaties. Aansluiten bij actuele themas/maatschappelijke opgaven zoals versnelling verduurzaming veehouderij en omgang met hoog risico soorten/rassen. Dat kan met (nieuwe) filmpjes, opdrachten, teksten e.d.

Opbouwen en flexibiliseren cursus:

  • De cursus wordt opnieuw opgebouwd in een Wiki leeromgeving, waarbij componenten van de huidige cursus zoveel als mogelijk hergebruikt worden en daar waar nodig geactualiseerd; huidige videos worden weer breed toegankelijk gemaakt;
  • Er wordt nieuwe content toegevoegd rondom actuele themas die in de huidige cursus ontbreken;
  • De leeromgeving wordt interactief en toevoegen en wijzigen van content is eenvoudig.

Publicaties