Biobased Circular Economy

(KB-26) Het Circular & Biobased Economy (C&BbE) programma wil een bijdrage leveren aan de kennisontwikkeling en innovatie die wenselijk is voor het ontwikkelen van productieketens met duurzame biomassa (agri) als groene grondstof voor de chemische-, materialen- en duurzame bio-energie en brandstoffen industrie. Deze ontwikkeling staat in verbinding met de duurzame productie van voedsel en diervoer. Het programma ondersteunt de ontwikkeling van een economie waar het gebruik van fossiele grondstof als koolstofbron zoveel mogelijk is teruggedrongen, een Biobased Economy (BbE).
Het programma draagt bij aan het ontwikkelen van een Circulaire & Biobased Economy waarin koolstof afkomstig uit duurzame hernieuwbare bronnen en grondstoffen zoals water, C, P en N worden teruggewonnen en hergebruikt. De verwachting is dat de samenleving evolueert van gebruik van fossiele energie naar een duurzamere samenleving waar zonlicht de primaire energiebron zal zijn.

Het C&BbE programma richt zich op de 1) ontwikkeling van (nieuwe) gewassen, zowel terrestrische en aquatische, die de bouwstenen produceren voor een duurzame economie en op de (2) directe omzetting van CO2 in chemische doelmoleculen & brandstoffen. Het biedt in potentie kansen voor regionale ontwikkeling.

Biomassa is op veel plaatsen beschikbaar en de technologische ontwikkelingen leiden ertoe dat ook kleinschalige omzettingen, regionaal, economisch rendabel zullen worden. Er ontstaan er nieuwe organisatie- en bedrijfsmodellen waar de eerste processtappen in de regio plaatsvinden, waarna eventueel centraal grootschalig verdere opwerking en verwerking plaatsvindt. In het C&BbE programma wordt gewerkt aan de ontwikkeling van nieuwe gewassen, biobased chemicaliën en van hoogwaardige biobased materialen en aan het “circulair” ontwerpen van winstgevende en duurzame ketens, processen en eindproducten.

Projecten 2018