Feeding cities & migration

Project

Voeden van steden & migratie

Veel ontwikkelingslanden verstedelijken snel. Stedelingen hebben te maken met ondervoeding, overgewicht en te weinig toegang tot gezonde voeding. Uiteenlopende expertise wordt samengebracht om samen met stakeholders te werken aan de dynamiek in stedelijke voedselsystemen en te komen tot strategische interventies en praktische oplossingen om bij te dragen aan meer voedselzekerheid.

Steden over de hele wereld worden steeds groter en in logistieke en bestuurlijke zin complexer. Om iedereen voldoende en gezond voedsel te kunnen bieden is een robuust en duurzaam voedselsysteem nodig.

Dynamiek stad en platteland

Hoe voedt je de groeiende stad? Hoe versterk je de verbinding met het omringende agrarische platteland dat de stad gezond en voldoende voedsel kan leveren? De dynamiek van stedelijke voedselsystemen en de wisselwerking met het omringende platteland is nog weinig onderzocht. Om bij te dragen aan Sustainable Development Goals Zero hunger (SDG 2) en Duurzame steden en gemeenschappen (SDG 11) zet WUR zich binnen dit project in om passende benaderingen, methoden en bovenal strategische interventies en oplossingen te ontwikkelen samen met relevante stakeholders. Doel is om beter inzicht in en daarmee beter grip op stedelijke voedselsystemen te krijgen, met bijzondere aandacht voor de invloed van migratie op voedselzekerheid, om te komen tot duurzame, veerkrachtige stedelijke voedselsystemen. De Water-Voedsel-Energie-Ecosysteem Nexus speelt daarbij een belangrijke rol.

Strategische interventies en praktische oplossingen


Aan de hand van representatieve steden in Afrika en Aziƫ, en in nauwe samenwerking met stakeholders op verschillende niveaus, zal de komende jaren gewerkt worden aan het verder ontwikkelen van bestaande analytische kaders op het gebied van voedsel, stad-land verbinding en migratie tot een gezamenlijk analysekader voor stedelijke voedselsystemen. Dit raamwerk vormt een basis voor verdere diagnostiek en scenario-analyses. De verschillende aspecten die cruciaal zijn zoals governance, ruimtelijke structuur, ruimtelijke economie, keten- en logistieke verbanden worden hierin meegenomen. Samen met de stakeholders wordt in praktische case studies (of living labs) verder gewerkt aan het exploreren van strategische interventies en praktische oplossingen.

Uiteindelijk zullen verdere investerings- en innovatiestrategieƫn met overheden, ondernemers, NGOs en wetenschappelijke partners worden vormgegeven.

Publicaties