Project

Bodemindicatoren

De bodem is een belangrijke factor bij duurzame plantaardige productie, maar wordt veelal als black box beschouwd. Het bodemleven speelt een cruciale rol in bijna alle bodemprocessen (bodemdiensten) zoals bodemweerbaarheid, afbraak van organische stof en vrijmaken van plantopneembare mineralen, humusvorming, aggregaatvorming, etc. Meer kennis over het functioneren van het bodemleven en indicatoren hiervoor zijn daarom onmisbaar voor het doorgronden van de bodemprocessen en voor het ontwikkelen van gerichte sturingsmogelijkheden.

Dit project richt zich op de analyse van relevante biologische bodempara­meters, met als doel verschillen in bodemkwaliteit en bodemgezondheid te meten. Enerzijds worden verschillende bestaande technieken gebundeld, anderzijds worden nieuwe technieken zoals DNA technologie en PLFA-metingen gevalideerd en toegepast. Voor de validatie worden bodemmonsters die variëren in kwaliteit gezondheid gebruikt en met statistische analyses worden vervolgens de best correlerende parameters (indicatoren) geselecteerd.

Publicaties