Project

Samenwerking Akkerbouw Veehouderij

De verhouding tussen akkerbouw en melkveehouderij wordt bepaald door allerlei (f)actoren: nationaal beleid, EU beleid, regionaal beleid, vaak sectoraal of thematisch, de marktontwikkeling, financieringsbeleid, beleid van de keten. Het is belangrijk om hier inzicht in te krijgen en vervolgens te kijken hoe verschillende partijen en factoren kunnen bijdragen aan duurzame samenwerking tussen sectoren op gebieds- en bedrijfsniveau.

Dit project werkt dit uit voor de drie Noordelijke provincies. Dit moet leiden tot een brede actieagenda die in publiek-private samenwerking wordt opgepakt.

De verhoudingen tussen akkerbouw en (melk)veehouderij zijn behoorlijk in beweging. Het beleid speelt hierin een grote rol: denk hierbij o.a. aan de afschaffing van het melkquotum, derogatie, melkveewet, vergroeningsbeleid, mestbeleid en PAS/Natura 2000.

Het ruimtelijke beleid van provincies en gemeenten speelt ook een grote rol in de ontwikkeling van beide sectoren: is er ruimte voor groei, zijn er voorwaarden, wordt er ruimtelijk geconcentreerd of juist gespreid?

Daarnaast spelen ketenpartijen ook een rol, o.a. door vestiging/uitbreiding van verwerkingslocaties, regionale innovatieprogramma's etc. Ook financiers hebben grote invloed op de sectorontwikkeling door hun financieringsbeleid. Tot slot de markt speelt ook een belangrijke rol: zowel aan de kostenkant (grond, andere inputs) als aan de opbrengstenkant (prijsontwikkeling) vinden soms grote verschuivingen plaats. 

Publicaties