Kennisdesk DG AN

Kennisdesk DG AN: De Kennisdesk heeft als doel om snel en accuraat antwoord te geven op kennisvragen van het Directoraat-Generaal Agro en Natuur (DG AN) van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Alleen medewerkers van directies DAD, PAV, ELVV, N&B en ANK kunnen een kennisvraag indienen via onderstaand formulier.

Aan de kennisvragen worden de volgende drie voorwaarden gesteld:

  • De kennisvraag vloeit voort uit de prioriteiten van de Minister, èn
  • Beantwoording van de kennisvraag is urgent. De resultaten van de kennisvraag zijn politiek en/of beleidsmatig noodzakelijk en helpen het beleid van DG AN vooruit, èn
  • De kennisvraag is onvoorzien en kon daardoor niet in de lopende meerjarige programmering opgenomen worden.

U wordt gevraagd om ten aanzien van ieder van de bovenstaande voorwaarden in onderstaand formulier te beargumenteren dat er aan is voldaan. Dit kan bijvoorbeeld een door de Minister ondertekende nota zijn, een AO verslag of TK brief.

Uw ANK-aanspreekpunt dient van meet af aan inhoudelijk betrokken te zijn bij het vraagstuk waaruit de kennisvraag voortkomt.

Daarnaast moet een MT-lid van uw directie akkoord geven op het indienen van de aanvraag en daarmee op het voldoen aan bovenstaande voorwaarden.

Werkwijze

U kunt een aanvraag indienen door het onderstaande aanvraagformulier in te vullen en te verzenden. Na ontvangst van de aanvraag ontvangt u een ontvangstbevestiging van de Kennisdesk.

Indien uw kennisvraag aan de voorwaarden van de Kennisdesk voldoet, neemt de onderzoeker die uw kennisvraag uitvoert contact met u op. Deze onderzoeker stelt het projectplan op.

Nadat u een akkoord op het projectplan heeft gegeven, toetst de Kennisdesk definitief of uw kennisvraag vanuit de Kennisdesk uitgevoerd kan worden. Met uw akkoord geeft u aan dat het projectplan borgt dat het project effectief en efficiënt uitgevoerd kan worden.

De Kennisdesk stuurt u de beslissing over het uitvoeren van de kennisvraag, voordat het project start.

Heeft u nog vragen? Neem dat contact op met kennisdesk.dgan@wur.nl

Uw gegevens
Naam
Uw kennisvraag
i

Kies hier onder welke SKIP uw kennisvraag valt

i

Vermeld hier de AO verslag, TK brief of een ander document waaruit blijkt dat de aanvraag prioriteit van de minister is.

Uw kennisproduct
Akkoord
Ik verklaar dat ik akkoord heb voor de uitvoering van deze kennisvraag bij bovengenoemd MT-lid van mijn directie. Dit MT-lid is van mening dat de kennisvraag bijdraagt aan het beleidsproces van DG AN, dat de kennisvraag politiek en/of beleidsmatig urgent is, waardoor de kennisvraag op korte termijn beantwoord moet worden en dat de kennisvraag onvoorzien was.
Mocht in sommige gevallen het indienen niet lukken (ivm een ‘403-error’), is een oplossing de browser af te sluiten en het formulier opnieuw te laden. Als het klopt kan het formulier dan wel zonder problemen worden ingezonden. Wij werken eraan om dit probleem te verhelpen.

NB: Het MT-lid van uw beleidsdirectie en de contactpersoon van ANK krijgen een automatische kopie van uw aanvraag.