Project

Programma management

Het Wettelijk visserijonderzoek is ondergebracht in een programma Visserijonderzoek. De coördinatie en kwaliteitsborging van dit programma wordt uitgevoerd door het Centrum voor Visserijonderzoek (CVO) en is ondergebracht in dit project als ondersteunende taak. Tevens bevat dit project wettelijke taken zoals de coördinatie van het bemonsteringsprogramma binnen de EU kaders van de Data Collectie Verordening (DCF).

Projectdoelstelling

Coördinatie, inclusief kwaliteitsborging, van het wettelijk visserijonderzoek zoals ondergebracht in WOT programma 05, evenals de communicatie over het programma met de opdrachtgever.

Werkwijze

De coördinatie van het programma is in handen van CVO, in nauwe samenwerking met de betrokken beleidsmedewerkers van het Ministerie van LNV, de bij het programma behorende Adviescommissie en het Opdrachtgeversoverleg. Ook de internationale afstemming van de opzet en uitvoering van het programma valt binnen dit project.

Projectresultaat

Het project levert de coördinatie van het programma en de coördinatie van de EU datacollectie, de deelname aan internationale Regionale Coördinatie Groepen (RCGs) met betrekking tot de uitvoering van de verplichtingen onder de Europese Data Collectie Verordening. Het project levert tevens de kwaliteitsborging van het programma.

Producten

 • WOT 05 Werkplan voor volgende jaar;
 • WOT 05 Jaarverslag over het voorgaande jaar;
 • DCF: Annual Workplan NLD 2020 en verder;
 • DCF: Annual Report over voorgaande jaar;
 • Management review CVO over voorgaande jaar;
 • Overleg met LNV (Adviescommissie, Opdrachtgeveroverleg), projectleiders, Wageningen Marine Research en Wageningen UR over het programma;
 • Voorzitterschap regional coordination group long-distance fisheries (RCG Long distance);
 • Deelname en verslag van RCG, Liaison Committee en eventuele subgroepen;
 • Kwaliteitszorg en update ISO procedures;
 • Beheer en onderhoud van de websites van CVO en KennisOnline;
 • Kwaliteitsborging biologische parameters.

Publicaties

Alle rapporten van alle internationale expertgroepen, waaraan Nederlandse experts hebben meegewerkt, zijn toegankelijk op de websites van ICES en STECF. Ten behoeve van het verstrekken van informatie aan het Nederlandse publiek staan hieronder alle actuele publicaties met betrekking tot visbestanden en internationale adviezen. Ook de nationale rapporten die voortkomen uit dit programma zijn bijgevoegd. Via vakbladen wordt regelmatig informatie verspreid over de ontwikkelingen in de visserijmogelijkheden en het visserijbeheer.