Diervoeders (WOT-02-004)

Het doel van dit thema is het uitvoeren van onderzoek dat gericht is op het vaststellen en waarborgen van de veiligheid voor mens, dier en milieu, de kwaliteit en de authenticiteit van diervoeder(grondstoffen). Nederlandse en Europese consumenten hechten veel waarde aan de veiligheid van voedsel. Een belangrijke randvoorwaarde voor de veiligheid van voedingsmiddelen van dierlijke oorsprong is dat de veiligheid en kwaliteit van diervoeders is gegarandeerd. Het vertrouwen van de consument is de afgelopen jaren geschaad door crises en incidenten met onder andere furazolidon, aflatoxine en dioxines in diervoeders, leidend tot te hoge gehalten in resp. vlees, melk en eieren. Ook de fraude met paardenvlees heeft de consumentenperceptie negatief beïnvloed.

Er wordt o.a. analytisch laboratoriumonderzoek uitgevoerd ten behoeve van de officiële controle voor het door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) gecoördineerde Nationaal Plan Diervoeders dat is gericht op monitoring en opsporing van contaminanten, natuurlijke toxinen, diergeneesmiddelen, GGO’s, dierlijke eiwitten en additieven in diervoeders en diervoedergrondstoffen. Verder worden Nationaal referentielaboratorium (NRL)-taken uitgevoerd voor dierlijke eiwitten, GGO’s en diervoederadditieven. Er wordt geadviseerd over risico-gebaseerde monitoring door middel van modelontwikkeling en trendanalyses. In dit kader wordt samengewerkt met Securefeed.

Ook wordt geadviseerd over normstelling, mogelijkheden en beperkingen van (geharmoniseerde) analysemethoden en interpretatie van analyseresultaten. Omdat ook bij incidenten voor risicomanagement door de overheid in toenemende mate gebruik gemaakt wordt van analyseresultaten vanuit de sector is er aandacht voor borging van de betrouwbaarheid van de analyseresultaten van private laboratoria. Om nieuwe onderzoeksvragen vanuit het beleid en de officiële controle te kunnen beantwoorden worden nieuwe analysemethoden ontwikkeld, gevalideerd en geaccrediteerd.

Verder wordt m.n. via het voorzitterschap van het CEN comité voor diervoeders bijgedragen aan de Europese harmonisatie van analyse- en bemonsteringsmethoden. Er vindt kennisontwikkeling plaats, onder andere gericht op integriteit van diervoedergrondstoffen in verband met fraude, nieuwe risico’s van nieuwe diervoedergrondstoffen en claims betreffende de werkzaamheid van kruiden.

Projecten 2020