Voedselveiligheidissues (WOT-02-002)

Veranderingen in handelsstromen, productiewijzen, grondstoffen en omgevingsfactoren kunnen leiden tot nieuwe voedselveiligheid issues die (nog) niet breed bekend zijn of (nog) geen onderdeel uitmaken van reguliere monitoring en handhaving.

Het onderzoek in dit thema richt zich op mogelijke opkomende risico’s als gevolg van nieuwe innovaties in de voedsel- en diervoederproductie. Dit draagt bij aan de maatschappelijke en wettelijke opgave voor het tijdig signaleren én ondervangen van nieuwe risico’s. Immers de lidstaten moeten EFSA ondersteunen bij het EU breed signaleren en opsporen van nieuwe risico’s (Verordening (EG) Nr. 178/2002).

Hiervoor zijn nieuwe benaderingen voor de risicobeoordeling nodig. Bijvoorbeeld methoden die gebaseerd zijn op risico gebaseerde monitoring en ‘emerging risks’ (zie de voorgestelde wijziging van de ‘controle verordening’ (COM(2013) 265 final). We implementeren daarom nieuwe gevoelige detectiemethoden (bio-assays, genomics en metabolomics-technologieën voor de profilering van genexpressie en/of metabolieten). Hiermee kunnen mogelijk risicovolle veranderingen in de samenstelling van de producten worden vastgesteld. Met in vitro-effecttesten in combinatie met brede meetmethoden, kunnen  mogelijke gezondheidsgevaren van deze complexe producten voor de mens worden opgespoord.. Hiermee wordt gewerkt aan de maatschappelijke doelstelling voor het verfijnen en verminderen van proefdiergebruik in de risicobeoordeling.

Tot slot ondersteunen we het Bureau Risicobeoordeling en onderzoekscoördinatie van de NVWA in haar wettelijke taak om gevraagd en ongevraagd de Ministers van EZ en VWS te adviseren over de volksgezondheidsrisico’s van voedsel, de veiligheid van consumentenproducten, het welzijn en de gezondheid van dieren, de plantgezondheid en de bescherming van de natuur. De NVWA zet onderzoeksprojecten uit die inventariserend van aard zijn, of die nodig zijn voor een wetenschappelijke onderbouwing van haar adviezen.

De bevindingen worden gepubliceerd in wetenschappelijke tijdschriften. Daarnaast participeren we actief in de wetenschappelijke comités van bijvoorbeeld EFSA en OECD, waardoor we tevens goede toegang hebben tot toekomstige ontwikkelingen op het gebied van voedselveiligheid.

Projecten 2020