Project

Connecting WOFOST and W-FLOW for integrated modelling of hydrology and agricultural production systems

Voor het evalueren van interacties tussen waterbeschikbaarheid en voedselproductie is het gebruik van modellen onontbeerlijk. In dit project koppelen we een gewasmodel uit Wageningen met een hydrologisch model van Deltares. Dit moet leiden tot een gecombineerd model waardoor we scenarios en ontwikkelingen op het gebied van water, klimaat, landgebruik en gewasproductie op een integrale manier kunnen evalueren op het schaalniveau van individuele stroomgebieden. Modellen als WOFOST en W-FLOW worden al internationaal toegepast (Europa, China, Australië, US, Z-Amerika) en met de koppeling die we gaan implementeren kunnen bestaande en nieuwe toepassingen worden gerealizeerd waarbij de interacties tussen water en landbouw een integrale rol hebben in het instrumentarium.

De water-food-energy nexus beschrijft het spanningsveld tussen water beschikbaarheid, voedselproductie en energie waarbij vraagstukken in samenhang moeten worden opgelost. Voor het evalueren van interacties tussen waterbeschikbaarheid en voedselproductie is het gebruik van modellen onontbeerlijk omdat deze de effecten van ingrepen (landgebruik) of ontwikkelingen (klimaat) integraal kunnen schatten en de interacties kunnen laten zien. In dit project gaan we expertise uit Wageningen op het gebied van gewasmodellen (e.g. WOFOST) koppelen aan hydrologische expertise van Deltares op het gebied van waterbeschikbaarheid en hydrologie. Beide modellen worden internationaal gebruikt voor van operationele toepassingen in de landbouw en hydrologie. De grootste taak is de koppeling van een punt model (WOFOST) aan een ruimtelijk model (W-FLOW) en de technische en thematische uitdagingen die daar bij komen kijken. Technisch gezien zal er gebruik worden gemaakt van een BMI (basic model interface) koppeling waardoor de modellen gegevens kunnen uitwisselen. Hierbij zal WOFOST bodemvochtschattingen uit W-FLOW gebruiken terwijl W-FLOW de bladindex, verdamping en bewortelingsdiepte uit WOFOST terugkrijgt.

Op basis van de resultaten van dit project moet duidelijk worden wat de technische mogelijkheden/beperkingen zijn om deze koppeling te realiseren. Daarnaast moet er een helder inzicht hebben in de voordelen van de koppeling in het beantwoorden van kennisvragen en toepassingen vanuit de markt.

Publicaties