Project

Mosselhangcultures in windparken

De mosselsector in een winstgevende economische sector. Momenteel wordt ongeveer de helft mosselzaad opgevist in de Waddenzee, en de andere helft ingevangen met mosselzaadinvanginstallaties (MZIs) in Waddenzee, Oosterschelde en Voordelat. Uitgroei tot consumptiemosselen vindt plaats in Waddenzee en Oosterschelde. Deskstudies hebben laten zien dat offshore mosselzaad in te vangen valt en dat het opkweken tot consumptiemosselen ook op zee zou kunnen gebeuren (Kamermans & Verdegem, 2004; Steenbergen et al, 2005; Kamermans et al, 2011).

De grootschalige ontwikkeling van offshore wind roept de vraag op in hoeverre medegebruik van de ruimtes mogelijk is. In de Tweede Kamer is de motie 39 (33612) aangenomen welke de regering verzoekt medegebruik van de windparken voor visserij en recreatie mogelijk te maken. Bij
het Ministerie van Economische zaken leeft de vraag of mosselteelt binnen de
recentelijk aangewezen offshore windparken haalbaar is. Dit wordt onderzocht door middel van:

 

  • Recentelijk aangewezen locaties voor windparken toetsen aan abiotische en biotische randvoorwaarden voor offshore mosselteelt
  • Mosselkansenkaart verfijnen en actualiseren voor de aangewezen windparken
  • Een advies voor het te gebruiken systeem binnen de drie offshore windparken als bouwsteen voor de bedrijfseconomische analyse
  • Een overzicht van beschikbare literatuur over economische haalbaarheid van mosselhangcultures in offshore windparken, toegespitst op de Nederlandse situatie;
  • Inzichtelijk te maken van synergie tussen offshore wind en mosselteelt en meerkosten
  • Benoemen van sterktes, zwaktes, risicos en kansen voor mosselteelt in offshore windparken vanuit economisch perspectief
  • Identificeren van kritische succesfactoren
  • Conclusies te trekken over de consequenties voor haalbaarheid van mosselhangcultures binnen de drie offshore windparken vanuit bedrijfseconomisch perspectief

Publicaties