Project

1509-046 Benefits of Nature

Benefits of Nature is een Stichting die begin 2015 is opgericht door verschillende vooraanstaande partners in de sierteeltketen met als doel om de woon- en leefomgeving van miljoenen mensen aantrekkelijker te maken met bloemen en planten die in een duurzame keten geproduceerd en verhandeld zijn.

Het concept van Benefit of Nature steunt op twee pijlers. In de eerste plaats door de wens van de klant centraal te zetten en deze te betrekken bij innovatie in de keten. De maatschappij stelt steeds hogere eisen aan de duurzaamheid van producten en grote retailers willen zich hiermee onderscheiden van concurrenten. In de tweede plaats is het concept vormgegeven volgens principes van de circulaire economie gericht op hergebruik van materialen. Dit project draagt daaraan bij door de methode om de duurzaamheidsprestatie van de gehele sierteeltketen te meten verder te ontwikkelen.

Met deze methode worden data daarmee verzameld en geanalyseerd. Op basis daarvan worden concrete adviesplannen opgesteld hoe bedrijven hun duurzaamheidsprestatie kunnen verbeteren. Dit project heeft daarom ook een cyclisch karakter: meten, analyseren, verbeteren en opnieuw meten. In dit project wordt proactief ingespeeld op de maatschappelijke wens om producten duurzaam voort te brengen. Voor het eerst wordt de duurzaamheid van de gehele keten (op product- , proces- en bedrijfsniveau (activity-based)) vastgelegd die bijdraagt aan productie en afzet van sierteeltproducten, en wordt gewerkt aan de verbetering ervan. Dat is nu nog niet mogelijk.

Het concept van Benefits of Nature is vraaggestuurd tot stand gekomen. Wetenschappelijk wordt bijgedragen door de methode om duurzaamheid te meten conform de life cycle analysis approach (LCA) verder te ontwikkelen. De ecological footprint gemeten van de gehele keten en niet alleen van een schakel. De resultaten worden omgezet in concrete adviezen voor de sierteeltsector en bedrijven.

Publicaties