Project

AB-vrije biologische varkenshouderij

De biologische varkenssector en -keten wil inzicht in de mogelijkheden voor een antibioticavrije productie. Binnen het Co-innovatieprogramma Landbouwhuisdieren en Antibiotica Reductie (CLEAR) verkent dit project samen met een reguliere varkensvleesketen de mogelijkheden.

Doelstelling

Onder andere via het uitbannen van preventief gebruik van antibiotica en adequaat management gericht op het voorkomen van ziektegevallen. Door integratie in ketenverband worden voor de veehouder economische prikkels ingebouwd om het gebruik van antibiotica te vermijden.

Het gemiddelde antibioticumgebruik binnen biologische varkenssector is al een stuk lager dan binnen de reguliere sector. De gangbare varkenshouderij gaat sterk inzetten op reductie van het antibioticagebruik. Kennis die bij de biologische sector wordt ontwikkeld, kan ook waardevol zijn voor de reguliere houderij.

Dit project streeft naar het overbodig maken van het nog in de biologische sector toegestane curatieve antibioticagebruik. In dit project wordt samengewerkt met de Vereniging voor Biologische Varkenshouders (VBV)) en De Groene Weg (VION).

Aanpak en tijdspad

Er zijn een aantal harde voorwaarden. Ten eerste moeten alle dieren verzekerd zijn van adequate medische zorg, zodat zij niet worden geschaad in hun gezondheid en welzijn. Ten tweede moet de antibioticavrije productie in balans zijn met economische resultaten. En ten derde dienen de maatregelen die leiden tot antibioticavrije productie ook maatschappelijk gewaardeerd en geaccepteerd worden.

Fase 1: Voorbereiding (medio 2011 – feb 2012)

Centraal staat het uitwerken van een aanpak voor de Experimenteerfase, samen met de VBV en De Groene Weg. Uit een selectie van 8 –10 bedrijven zullen 4 - 5 gemotiveerde bedrijven worden gerekruteerd waarmee afspraken worden gemaakt over een concrete invulling van de experimenten, werkzaamheden en uitvoering.

Fase 2: Experimenteren (mrt – dec 2012)

De belangrijke vraag in de experimenteerfase is of het technisch/economisch mogelijk is om antibioticavrij te produceren met inachtneming van bovengenoemde voorwaarden.

Fase 3: Demonstratie (2013)

De ervaring en kennis uit itt project worden verdiept, verbreed en verspreid naar een grotere groep koploperbedrijven in de keten. Ook wordt de beste implementatiestrategie voor het antibioticavrij maken van de ketens verkend. Het economisch en maatschappelijk perspectief van verschillende strategieën voor antibioticavrije productie wordt in kaart gebracht.

Resultaten

Inzicht in de mogelijkheden en de randvoorwaarden om op bedrijfsniveau en in de keten toe te groeien naar een antibioticumvrije biologische varkensvleesproductie. Door integratie in ketenverband worden voor de veehouder (economische) prikkels ingebouwd om het gebruik van antibiotica te vermijden.

  • Enthousiaste deelnemers en begeleiders, die gemotiveerd zijn om diergezondheidsknelpunten op het bedrijf systematisch aan te pakken en het antibioticumgebruik verder te beperken.
  • (Zeer) goede ervaringen op de bedrijven van toepassing van het kleipreparaat om verkleuming van biggen te voorkomen en via de ontsmettende werking intrede van infecties via o.a. navel en wonden tegen te gaan.
  • Positieve ervaringen met een eenvoudige, systematische aanpak van arbeidsorganisatie, prioritering van activiteiten en taakverdeling. Juist binnen de biologische sector met vaak nevenfuncties op het bedrijf is arbeidsorganisatie vaak een kritisch punt.
  • De ervaringen met experimenten op gebied van waterkwaliteit en klimaat worden momenteel geëvalueerd.
  • De resultaten van en ervaringen binnen het onderzoek worden vastgelegd in een onderzoeksrapport.

De Groene Weg kent belangrijke prioriteit toe aan ontwikkeltraject naar een antibioticavrije biologische varkenshouderij en geeft om die reden hoge prioriteit aan vervolgfasen van dit project

Publicaties