Project

ADDQ1 Mestbelevingsonderzoek EMW 2016

Het ministerie van EZ heeft Wageningen Economic Research (voorheen LEI Wageningen UR) gevraagd om in samenwerking met de leerstoelgroepen Bestuurskunde en Rurale Sociologie van Wageningen Universiteit, in 2016 een onderzoek uit te voeren met als doel om na te gaan hoe de nieuwe mestregelgeving wordt beleefd door agrarische ondernemers en wat aanknopingspunten zijn voor effectief mestbeleid dat op draagvlak van de sector kan rekenen, beter doelbereik heeft en tot minder lasten leidt.

In het kader van de evaluatie van de mestwetgeving in 2016, is een onderzoek uitgevoerd naar de beleving hiervan door agrarische ondernemers door middel van diepte-interviews, een enquête en focusgroepbijeenkomsten. Uit de enquête is gebleken dat ondernemers het goed vinden dat er een mestbeleid is, en de intentie hebben om hier nauwkeurig aan te blijven voldoen - ook als het verder wordt aangescherpt. Ze zijn echter geen voorstander van het huidige mestbeleid en beschouwen het als risicovol voor hun bedrijf. De belangrijkste knelpunten die zij ervaren zijn tegenstrijdige milieudoelen, verminderde bodemvruchtbaarheid, hoge prijs en complexiteit, weinig ruimte voor maatwerk en gebrek aan flexibiliteit. Oplossinggen zijn een eenvoudigere en flexibelere mestwetgeving met compensatie- en verrekenmogelijkheden, meer samenhangend beleid, soepelere vergunningverlening voor mestverwerking en aandacht voor bodemvruchtbaarheid. De houding van ondernemers ten opzichte van het mestbeleid lijkt volgens dit onderzoek niet gerelateerd aan sector, grondsoort, inkomen, ontwikkelingsfase, groeiverwachting van het bedrijf en de mate waarin ondernemers hun fosfaatgebruiksruimte met dierlijke mest benutten.

Publicaties