Project

AF-15214 FoodFraudChecklist Ontwikkeling assessment voor de food service

Het huidige project heeft tot doel om de food service sector te wapenen tegen voedselfraude door een assessment te ontwikkelen waarmee partijen in deze sector het risico van voedselfraude kunnen inschatten en vervolgens gepaste beheersmaatregelen kunnen nemen.

Doel en aanpak

In het project zal kennis van voedselfraude-risicofactoren  in de food service sector/horeca warden ontwikkeld; relevante voedselfraude indicatoren ge'identificeerd; en vervolgens verwerkt in een op deze sector afgestemde assessment checklist. Deze 'FoodFraudChecklist' zal uiteindelijk vrij beschikbaar gesteld warden. De unieke kennis omtrent voedselfraude-risicofactoren is de afgelopen jaren door de kennispartners opgebouwd. Dit heeft a.a. geresulteerd in een GFSI/SSAFE assessment tool voor de voedingsmiddelenindustrie,  het huidige project bouwt hierop voort maar richt zich specifiek op de food service sector waar voedselfraude nag onderbelicht is.

Impact

Het beheersen van voedselfraude verhoogt de betrouwbaarheid van ans voedsel; voorkomt zowel aanzienlijke economische en imago-schade van de eigen food service organisatie, als oak de food service sector en de betrokken keten; verkleint de kans op voedselfraude gerelateerde voedselveiligheidsissues; en voorkomt maatschappelijke onrust. Wetenschappelijk gezien zal de kennis een belangrijke toevoeging zijn aan het kennisdomein over voedselfraude-risicofactoren hetgeen wereldwijd nag in de kinderschoenen staat.

Nieuwe kennis

Er wordt kennis ontwikkeld over relevante voedselfraude-risicofactoren  en indicatoren in de food service sector. Deze kennis wordt ge'implementeerd in de op deze sector afgestemde checklist en deze zal bedrijven mogelijkheden bieden om het risico van voedselfraude beter te beheersen, zelf minder bedrogen te warden, en hun verantwoordelijkheid te nemen om met meer zekerheid consumenten het product aan te bieden waarvoor deze betalen.

Innovatiecontract

Het project is volledig in lijn met het volgende prioritaire thema van het Innovatiecontract: 'Thema 8. Voedselveiligheid a. Methoden voor het opstellen van risicoprofielen om ketenanalysen te kunnen maken en daarop mogelijk maatregelen gericht op de bestrijding van fraude en schending van authenticiteit en productintegriteit te nemen'.

Publicaties